OTP Bank

OTP Bank përmbyll me sukses transaksione të suksesshme në tregjet ndërkombëtare

OTP mori pjesë në dy transaksione të suksesshme ne tregjet ndërkombëtare në nëntor të këtij viti. Si pjesë e nje sindikate bankash investimi, dominuese në tregjet ndërkombëtar, OTP Bank u perzgjodh nga Ministria e Financave, e cila vepron ne emer te Qeverise se Republikes se Shqipërisë, si keshilltar per emetim ne tregjet nderkombetare te Eurobond-it te rradhes ne vleren nominale 650 milion EUR. Gjitashtu, ne procesin e emetimit te obligacioneve te kompanise MVM Zrt. per shumen 500milion Euro, OTP Bank u angazhua ne perqasjen me tregjet nderkombare. Duke përfshirë edhe emetimin e borxhit te Qeverise se Kroacinë ne muajin shkurt, gjate vitit 2021 OTP Bank shenon tre pjesemarrje ne transaksione te suksesshme nderkombetare per emetimit të obligacioneve, arritur kjo nën menaxhimin profesional ne nivel Grupi dhe nepermjet koordinimit te OTP Global Markets me seli qendrore në Budapest.Lista e lajmeve