OTP Bank

Blerje për pasuri të paluajtshme

Kredia për pasuri të paluajtshme dhe rikonstruksion ju mundëson të mirat në vijim : Tokë, Truall, Dyqane dhe Zyra.

Kush mund të marrë kredi

Kredia për pasuri të paluajtshme dhe rikonstruksion është e vlefshme për të gjithë rezidentët në Shqipëri, të punësuarit e përhershëm ose të përkohshëm në kompani, detarët, sipërmarrësit (të cilët operojnë të paktën prej një viti) si edhe për klientët me të ardhura të tjera të verifikueshme.

Përfitimet

 • Proces i thjeshtë dhe i qartë
 • Dokumentacion i parashtruar
 • Lehtësi noteriale
 • Kreditim në dy monedha, LEK dhe EUR
 • Nëse keni pagën në OTP Bank Albania ka më shumë lehtësira.

 

Dokumentacioni i kërkuar

Dokumentat e mëposhtme kërkohen për huamarrësin kryesor dhe për bashkë-huamarrësin.

 • Vërtetim i të ardhurave (nga paga, nga qiraja, apo të dyja) ;
 • Dokumenta Identifikimi (ID apo Pasaportë) ;
 • Dokumenta të kolateralit.

Siguria e kredisë

 • Kolaterali: banka pranon si kolateral:

Hipotekë pasuri e paluajtshme me mbulim 143% të vlerës së kredisë.

Depozitë me mbulim 110% e vlerës së kredisë.

Siguri të tjera

 • Kërkohet bashkë-huamarrës.
 • Sigurim Jete në masën 100% të shumës së kredisë dhe sigurim prone në masën 110% të kredisë.

Kushtet

Karakteristikat kryesore të kredisë për rikonstruksion pasuri të paluajtshme janë:

 • Shuma maksimale: deri në 300,000 Euro
 • Afati: deri në 20 vjet
 • Monedha: LEK, EURO
 • Normat e Interesit*:

LEK: 2.9% fiks për vitin e parë;
LEK: 3.7% fiks për 2 vitet e para;
EUR: 1.9% fiks për vitin e parë;

MË PAS
Të ardhura nga paga/qiraja: B.TH 12M+1.75% (min.4.25%) / Euribor 12M+3.5%(min. 4.75%)
Të ardhura të tjera : B.TH 12M+1.95% (min. 4.45%) / Euribor 12M+3.7%(min. 4.95%)

 • Mënyra e Ripagesës : principali dhe interesi paguhen me këste të barabarta mujore.
 • Penalitete: në rast vonesash në pagesën e kësteve, banka aplikon një penalitet vonese, bazuar në Kushtet e Punës në fuqi.
 • Pagesa e Parakohshme: banka pranon pagesa të pjesëshme apo totale përpara maturimit të kredisë

*Banka rezervon të drejtën të kërkojë dokumenta shtesë nëse e gjykon të nevojshme.

 

Këtu mund të shkarkoni informacionin parakontraktual për kredinë për blerje pasurie të paluajtshme.

Dokumentacioni i kërkuar

Dokumentat e mëposhtme kërkohen për huamarrësin kryesor dhe për bashkë-huamarrësin.

 • Vërtetim i të ardhurave (nga paga, nga qiraja, apo të dyja) ;
 • Dokumenta Identifikimi (ID apo Pasaportë) ;
 • Dokumenta të kolateralit.

Siguria e kredisë

 • Kolaterali: banka pranon si kolateral:

Hipotekë pasuri e paluajtshme me mbulim 150% të vlerës së kredisë.

Depozitë me mbulim 110% e vlerës së kredisë.

Siguri të tjera

 • Kërkohet bashkë-huamarrës.
 • Sigurim Jete dhe Prone në masën 110% të kredisë.

Kushtet

Karakteristikat kryesore të kredisë për rikonstruksion pasuri të paluajtshme janë:

 • Shuma maksimale: deri në 300,000 Euro
 • Afati: deri në 10 vjet
 • Monedha: LEK, EURO, USD
 • Normat e Interesit*:

LEK: 3.5% fiks për 2 vitet e para; Vitet e tjera Bono Thesari + 1.50%, Min 4.0%;
LEK: 4% fiks për 3 vitet e para; Vitet e tjera Bono Thesari + 1.50%, Min 4.0%;
EUR: 1.9% fiks për vitin e parë; Vitet e tjera Libor(EUR) + 3.75%, Min 4.0%;
EUR: 2.5% fiks për 2 vitet e para; Vitet e tjera Libor(EUR) + 3.75%, Min 4.0%;
EUR: 2.5% fiks për 2 vitet e para; Vitet e tjera Libor(EUR) + 3.75%, Min 4.0%;
EUR: 3.0% fiks për 3 vitet e para; Vitet e tjera Libor(EUR) + 3.75%, Min 4.0%;
EUR: 3.75% fiks për 5 vitet e para; Vitet e tjera Libor(EUR) + 3.75%, Min 4.0%;
USD: 7.5% fiks për vitin e pare; Vitet e tjera Libor(USD) + 4.5%, Min 7.5%;

 • Mënyra e Ripagesës : principali dhe interesi paguhen me këste të barabarta mujore.
 • Penalitete: në rast vonesash në pagesën e kësteve, banka aplikon një penalitet vonese, bazuar në Kushtet e Punës në fuqi.
 • Pagesa e Parakohshme: banka pranon pagesa të pjesëshme apo totale përpara maturimit të kredisë

Më shumë mbi Kredinë për Pasuri të Paluajtshme dhe Rikonstruksion

 • Shuma maksimale për blerje dyqani/ zyre: deri në 300,000 Euro (jo më shumë se 80% e vlerës së blerjes).
 • Shuma maksimale për blerje toke: deri në 250,000 Euro (jo më shumë se 60% e vlerës së blerjes).
 • Afati: deri në 15 vjet.
 • Normat e Interesit*:

LEK: 2.4% fiks për vitin e parë; Vitet e tjera Bono Thesari + 1.50%, Min 4.0%;
LEK: 3.5% fiks për 2 vitet e para; Vitet e tjera Bono Thesari + 1.50%, Min 4.0%;
LEK: 4.0% fiks 3 vitet e para; Vitet e tjera Bono Thesari + 1.50%, Min 4.0%;
EUR: 1.4% fiks për vitin e parë; Vitet e tjera Libor(EUR) + 3.75%, Min 4.0%;
EUR: 2.5% fiks për 2 vitet e para; Vitet e tjera Libor(EUR) + 3.75%, Min 4.0%;
EUR: 3.0% për 3 vitet e para; Vitet e tjera Libor(EUR) + 3.75%, Min 4.0%;
EUR: 3.75% për 5 vitet e para; Vitet e tjera Libor(EUR) + 3.75%, Min 4.0%;
USD: 7.5% fiks për vitin e parë; Vitet e tjera Libor(USD) + 4.5%, Min 7.5%;

 • Mënyra e Ripagesës: principali dhe interesi paguhen me këste të barabarta mujore.
 • Penalitete: në rast vonesash në pagesën e kësteve, banka aplikon një penalitet vonese, bazuar në Kushtet e Punës në fuqi.
 • Pagesa e Parakohshme: banka pranon pagesa të pjesëshme apo totale përpara maturimit të kredisë.

*Banka rezervon të drejtën të kërkojë dokumenta shtesë nëse e gjykon të nevojshme.