OTP Bank

Blerje për pasuri të paluajtshme

Kredia për pasuri të paluajtshme dhe rikonstruksion ju mundëson të mirat në vijim : Tokë, Truall, Dyqane dhe Zyra.

Kush mund të marrë kredi

Kredia për pasuri të paluajtshme dhe rikonstruksion është e vlefshme për të gjithë rezidentët në Shqipëri, të punësuarit e përhershëm ose të përkohshëm në kompani, detarët, sipërmarrësit (të cilët operojnë të paktën prej një viti) si edhe për klientët me të ardhura të tjera të verifikueshme.

Përfitimet

 • Proces i thjeshtë dhe i qartë
 • Dokumentacion i parashtruar
 • Lehtësi noteriale
 • Kreditim në dy monedha, LEK dhe EUR
 • Nëse keni pagën në OTP Bank Albania ka më shumë lehtësira.

Kliko monedhën që dëshiron:

Lek Euro

Kësti Mujor - periudha e parë
-
Kësti Mujor - periudha e mbetur
-
Shuma e kredisë
-
Shuma për t'u paguar
-
Afati
-
Norma fikse e interesit - periudha e parë
%
Norma variabël e interesit - periudha e mbetur
%

Dokumentacioni i kërkuar

Dokumentat e mëposhtme kërkohen për huamarrësin kryesor dhe për bashkë-huamarrësin.

 • Vërtetim i të ardhurave (nga paga, nga qiraja, apo të dyja) ;
 • Dokumenta Identifikimi (ID apo Pasaportë) ;
 • Dokumenta të kolateralit.

Siguria e kredisë

 • Kolaterali: banka pranon si kolateral:

Hipotekë pasuri e paluajtshme me mbulim 143% të vlerës së kredisë.

Depozitë me mbulim 110% e vlerës së kredisë.

Siguri të tjera

 • Kërkohet bashkë-huamarrës.
 • Sigurim Jete në masën 100% të shumës së kredisë dhe sigurim prone në masën 110% të kredisë.

Kushtet

Karakteristikat kryesore të kredisë për rikonstruksion pasuri të paluajtshme janë:

 • Shuma maksimale: deri në 300,000 Euro
 • Afati: deri në 20 vjet
 • Monedha: LEK, EURO
 • Normat e Interesit*:

LEK: 2.9% fiks për vitin e parë;
LEK: 3.7% fiks për 2 vitet e para;
EUR: 1.9% fiks për vitin e parë;

MË PAS
Të ardhura nga paga/qiraja: B.TH 12M+1.75% (min.4.25%) / Euribor 12M+3.5%(min. 4.75%)
Të ardhura të tjera : B.TH 12M+1.95% (min. 4.45%) / Euribor 12M+3.7%(min. 4.95%)

 • Mënyra e Ripagesës : principali dhe interesi paguhen me këste të barabarta mujore.
 • Penalitete: në rast vonesash në pagesën e kësteve, banka aplikon një penalitet vonese, bazuar në Kushtet e Punës në fuqi.
 • Pagesa e Parakohshme: banka pranon pagesa të pjesëshme apo totale përpara maturimit të kredisë

*Banka rezervon të drejtën të kërkojë dokumenta shtesë nëse e gjykon të nevojshme.

 

Këtu mund të shkarkoni informacionin parakontraktual për kredinë për blerje pasurie të paluajtshme.