OTP Bank

Overdraft

Përdorni burimet tuaja shtesë në çdo kohë, në mënyrën që ju pershtatet më mirë.

Përfitimet

 • Një shumë më të lartë se paga juaj mujore të cilën mund ta përdorni në çdo moment
 • Norma interesi konkurruese
 • Shpejtësi në aprovim
 • Rinovim automatik
 • Linjë të hapur në çdo kohë që keni nevojë.

 


Kliko monedhën që dëshiron:

Lek Euro

Kësti Mujor - periudha e parë
-
Kësti Mujor - periudha e mbetur
-
Shuma e kredisë
-
Shuma për t'u paguar
-
Afati
-
Norma fikse e interesit - periudha e parë
%
Norma variabël e interesit - periudha e mbetur
%

Dokumentacioni i kërkuar

Këtë produkt mund ta përfitojnë vetëm klientet të cilët kanë një marrëveshje të kreditimit të pagës nëpërmjet bankës sonë.

 • Vërtetim i të ardhurave (nga paga, nga qiraja, apo të dyja) ;
 • Dokumenta Identifikimi (ID apo Pasaportë) ;
 • Marrëveshja e Pagës e firmosur me bankën.

*Banka revervon të drejtën të kërkojë dokumenta shtesë nëse e gjykon të nevojshme.

Kushtet

 • Shuma maksimale: ndyshon në varësi të institucionit
 • Për punonjës të sektorit publik dhe privat deri në 3 paga mujore neto
 • Afati: 12 muaj, me të drejtë rinovimi.
 • Monedha: monedha e overdraftit është në të njëjtën monedhë me pagën e klientit.
 • Norma e Interesit: interesi është i ndryshueshëm dhe bazohet në Buletinin e Kredive Retail.
 • Mënyra e Ripagesës: principali mund të paguhet në çdo moment; interesi paguhet me baza 3-mujore.
 • Penalitete: në rast vonesash në pagesën e OVD, banka aplikon një penalitet vonese, bazuar në Kushtet e Punës në fuqi.
 • Pagesa e Parakohshme: banka pranon pagesa të pjesëshme apo totale përpara maturimit të kredisë. Nuk aplikohen komisione shtesë.
 • Kolaterali: nuk kërkohet kolateral dhe as bashkë-huamarrës për OVD.

Për më shumë informacion ju lutem shkarkoni këtu dokumentacionin e standartizuar parakontraktual për Overdraft mbi pagën.

Apliko tani duke ndjekur hapat më poshtë: