OTP Bank

Universal

Mes të mirave që kjo kredi ju mundëson janë: pajisje shtëpiake elektrike, pajisje shtëpiake elektronike, mobilim, arsim, shëndetësi, pushime etj.

Kush mund të marrë kredi

Kredia Konsumatore Universal është e vlefshme për të gjithë rezidentët në Shqipëri, të punësuarit e përhershëm ose të përkohshëm në kompani, detarët, sipërmarrësit (të cilët operojnë të paktën prej një viti) si edhe për klientët me të ardhura të tjera të verifikueshme.

Përfitimet

 • Proces i thjeshtë dhe i qartë
 • Dokumentacion i parashtruar
 • Lehtësi me dokumentat noteriale
 • Kreditim në dy monedha, LEK & EUR
 • Nëse keni pagën në OTP Bank Albania ka më shumë lehtësira.

*Mënyra e Ripagesës: principali dhe interesi paguhen me këste të barabarta mujore.

*Penalitete: në rast vonesash në pagesën e kësteve, banka aplikon një penalitet vonese, bazuar në Kushtet e Punës në fuqi.

*Pagesa e Parakohshme: banka pranon pagesa të pjesshme apo totale përpara maturimit të kredisë.

 

Dokumentacioni i kërkuar

Dokumentat e mëposhtme kërkohen për huamarrësin kryesor dhe për bashkë-huamarrësin:

 • Vërtetim i të ardhurave (nga paga, nga qiraja, apo të dyja)
 • Dokumenta të kolateralit.
 • Banka rezervon të drejtën të kërkojë dokumenta shtesë nëse e gjykon të nevojshme
 • Kolaterali i pranuar nga banka
 • Hipotekë e një pasurie të paluajtshme me mbulim 143% të vlerës së kredisë
 • Depozitë me mbulim 110% të vlerës së kredisë

Kushtet

 • Shuma maksimale: deri në 50,000 EUR ekuivalente në LEK.
 • Afati: deri në 20 vjet.
 • Monedha: LEK, EURO
 • Normat e Interesit:

LEK: Të ardhura nga paga/qiraja: B.TH 12M+2.5% (min 5.5%) Të ardhura të tjera: B.TH 12M+3% (min. 5.5%)

EUR: Të ardhura nga paga/qiraja: Euribor 12M+ 4.25% (min 6.5%); Të ardhura të tjera: B.TH 12M+4.5% (min. 6.5%)

 • Mënyra e Ripagesës: principali dhe interesi paguhen me këste të barabarta mujore.
 • Penalitete: në rast vonesash në pagesën e kësteve, banka aplikon një penalitet vonese, bazuar në Kushtet e Punës në fuqi.
 • Pagesa e Parakohshme: banka pranon pagesa të pjesshme apo totale përpara maturimit të kredisë. Nuk aplikohen komisione shtesë.
 • Kjo kredi kërkon kolateral

Për më shumë informacion ju lutem shkarkoni këtu dokumentacionin e standartizuar parakontraktual për Kredinë Universal.

Dokumentacioni i kërkuar

Dokumentat e mëposhtme kërkohen për huamarrësin kryesor dhe për bashkë-huamarrësin:

 • Vërtetim i të ardhurave (nga paga, nga qiraja, apo të dyja)
 • Dokumenta të kolateralit.
 • Banka rezervon të drejtën të kërkojë dokumenta shtesë nëse e gjykon të nevojshme
 • Kolaterali i pranuar nga banka
 • Hipotekë e një pasurie të paluajtshme me mbulim 140% të vlerës së kredisë për shumat deri në 2,000,000 Lek dhe mbulim në masën 200% për shumat mbi 2,000,001 Lek.
 • Depozitë me mbulim 110% të vlerës së kredisë

Kushtet

 • Shuma maksimale: deri në 7,000,000 Lek.
 • Afati: deri në 10 vjet.
 • Monedha: LEK, EURO, USD
 • Normat e Interesit: LEK: deri në 7 vjet B.TH + 3% (min 5.5%); EUR: Lib. + 5% (min 6%); USD: Lib. + 7.5% (min 7.5%)
 • Norma e Interesit: LEK: deri në 10 vjet B.TH + 3.5% (min 6%).
 • Mënyra e Ripagesës: principali dhe interesi paguhen me këste të barabarta mujore.
 • Penalitete: në rast vonesash në pagesën e kësteve, banka aplikon një penalitet vonese, bazuar në Kushtet e Punës në fuqi.
 • Pagesa e Parakohshme: banka pranon pagesa të pjesshme apo totale përpara maturimit të kredisë. Nuk aplikohen komisione shtesë.
 • Kjo kredi kërkon kolateral

Për më shumë informacion ju lutem shkarkoni këtu dokumentacionin e standartizuar parakontraktual për Kredinë Universal.