OTP Bank

Universal

Mes të mirave që kjo kredi ju mundëson janë: pajisje shtëpiake elektrike, pajisje shtëpiake elektronike, mobilim, arsim, shëndetësi, pushime etj.

Kush mund të marrë kredi

Kredia Konsumatore Universal është e vlefshme për të gjithë rezidentët në Shqipëri, të punësuarit e përhershëm ose të përkohshëm në kompani, detarët, sipërmarrësit (të cilët operojnë të paktën prej një viti) si edhe për klientët me të ardhura të tjera të verifikueshme.

 

Normat e interesit

  1. Të ardhura nga Paga / Qiraja
  Leke: B.TH 12M + 2.5% (min.5.5%)
  Euro: Euribor 12M + 3.5% (min. 5.7%)

  2. Të ardhura nga Biznesi
  Leke: B.TH 12M + 3.1% (min.5.5%)
  Euro: Euribor 12M + 3.8% (min. 5.7%)

  3. Të ardhura të tjera
  Leke: B.TH 12M + 3.7% (min.5.5%)
  Euro: Euribor 12M + 4.1% (min. 5.7%)

 

Përfitimet

 • Proces i thjeshtë dhe i qartë
 • Dokumentacion i parashtruar
 • Lehtësi me dokumentat noteriale
 • Kreditim në dy monedha, LEK & EUR
 • Nëse keni pagën në OTP Bank Albania ka më shumë lehtësira.

*Mënyra e Ripagesës: principali dhe interesi paguhen me këste të barabarta mujore.

*Penalitete: në rast vonesash në pagesën e kësteve, banka aplikon një penalitet vonese, bazuar në Kushtet e Punës në fuqi.

*Pagesa e Parakohshme: banka pranon pagesa të pjesshme apo totale përpara maturimit të kredisë.


Kliko monedhën që dëshiron:

Lek Euro

Kësti Mujor - periudha e parë
-
Kësti Mujor - periudha e mbetur
-
Shuma e kredisë
-
Shuma për t'u paguar
-
Afati
-
Norma fikse e interesit - periudha e parë
%
Norma variabël e interesit - periudha e mbetur
%

Dokumentacioni i kërkuar

Dokumentat e mëposhtme kërkohen për huamarrësin kryesor dhe për bashkë-huamarrësin:

 • Vërtetim i të ardhurave (nga paga, nga qiraja, apo të dyja)
 • Dokumenta të kolateralit.
 • Banka rezervon të drejtën të kërkojë dokumenta shtesë nëse e gjykon të nevojshme
 • Kolaterali i pranuar nga banka
 • Hipotekë e një pasurie të paluajtshme me mbulim 143% të vlerës së kredisë
 • Depozitë me mbulim 110% të vlerës së kredisë

Kushtet

 • Shuma maksimale: deri në 50,000 EUR ekuivalente në LEK.
 • Afati: deri në 20 vjet.
 • Monedha: LEK, EURO
 • Normat e Interesit:

LEK: Të ardhura nga paga/qiraja: B.TH. 12M + 2.5%(Min. 5.5%); Të ardhura nga biznesi B.TH. 12M + 3.1%(Min. 5.5%); Të ardhura të tjera: B.TH. 12M +3.7% (Min. 5.5%)

EUR: Të ardhura nga paga/qiraja: Euribor 12M+ 3.5% (Min.5.7%); Të ardhura nga biznesi; Euribor 12M+ 3.8% (Min.5.7%); Të ardhura të tjera: Euribor 12M+ 4.1% (Min.5.7%)

 • Mënyra e Ripagesës: principali dhe interesi paguhen me këste të barabarta mujore.
 • Penalitete: në rast vonesash në pagesën e kësteve, banka aplikon një penalitet vonese, bazuar në Kushtet e Punës në fuqi.
 • Pagesa e Parakohshme: banka pranon pagesa të pjesshme apo totale përpara maturimit të kredisë. Nuk aplikohen komisione shtesë.
 • Kjo kredi kërkon kolateral

Për më shumë informacion ju lutem shkarkoni këtu dokumentacionin e standartizuar parakontraktual për Kredinë Universal.