OTP Bank

Sinjalizime

Sinjalizimi është një e drejtë e cila mund të ushtrohet nga kushdo në rastet kur një punonjës ose klient, lidhur me përvojën e tij me Bankën ndeshet me akte dhe praktika korrupsioni, udhëzime të Bankës dhe sjellje të papërshtashme, të cilat nuk janë në përputhje me rregullat që qeverisin aktivitetin e OTP Bank Albania.

Nëse dyshon apo je në dijeni për një nga shkeljet e mësipërme, mund të kontaktosh me Sektorin e Përputhshmërisë nëpërmjet kanalave më poshtë: