OTP Bank

Angazhimet Tona

Përgjegjësia Sociale

Përgjegjësia Sociale

Sponsorizime

Sponsorizime

Kodi i Etikës

Kodi i Etikës

Perputhshmëria Rregullative

Perputhshmëria Rregullative

Financimi i Industrisë së Mbrojtjes

Financimi i Industrisë së Mbrojtjes

Politika e Përputhshmërisë

Politika e Përputhshmërisë

Politika e Sanksioneve e Grupit OTP

Politika e Sanksioneve e Grupit OTP

Përputhshmëria në marrëveshjet ndërkombëtare të taksave

Përputhshmëria në marrëveshjet ndërkombëtare të taksave

Politika e anti – korrupsionit

Politika e anti – korrupsionit

Politika e Marketingut të Përgjegjshëm

Politika e Marketingut të Përgjegjshëm

Politika kundër pastrimit të parave dhe kundër financimit të terrorizmit

Politika kundër pastrimit të parave dhe kundër financimit të terrorizmit

Politika e Mediave Sociale

Politika e Mediave Sociale

Programi i Përputhshmërisë për Mbrojtjen e Konsumatorit

Programi i Përputhshmërisë për Mbrojtjen e Konsumatorit

Linjat e Brendshme të Mbrojtjes (ESG)

Linjat e Brendshme të Mbrojtjes (ESG)