OTP Bank

Depozita Elastike

Përfitimet

Përfitimet tuaja nëse zgjidhni Depozitën Elastike:

  • Derdhje dhe tërheqje Cash; klienti është i lirë të veprojë në çdo moment mbi depozitën e tij;
  • Kalim i shumave nga Depozita Elastike në depozitë me afat pa praninë e klientit;
  • Kalim i shumave nga Depozita Elastike në llogari rrjedhëse dhe anasjelltas;
  • Kapitalizimi i interesave të vetë depozitës.
  • Depozita është e rimbursueshme me kërkesën e klientit.

Më shumë mbi Depozitën Elastike

  • Depozita ofrohet në monedhat LEK, EURO, USD, GBP, CHF;
  • Komision mirëmbajtje: 200 Lek ose 2 njësi në Monedhë të Huaj më bazë vjetore;
  • Shuma minimale e çeljes është 10.000 Lek ose 100 njësi në monedhë të huaj;

Dokumentacioni

  • Kartë identiteti ose pasaportë

 

Depozitat e klientëve individë, tregtarë dhe shoqëri tregtare në OTP Bank sigurohen deri në shumën 2,500,000 Lekë (dymilionepesëqindmijë) nga Agjencia e Sigurimit të Depozitave.