OTP Bank

New Generation

Depozita New Generation është një depozitë kursimi e ofruar për të gjithë adoleshentët nga mosha 14-18 vjeç.

Përfitimet

 • Shuma minimale për çeljen e depozitës është 1,000 Lek.
 • Shuma maksimale e kërkuar nuk aplikohet.
 • Kjo depozitë mund të hapet vetëm në monedhën Lek.
 • Maturimi: Afati maksimal i kësaj depozite është derisa mbajtësi i saj të mbushë moshën 18 vjeç.
 • Depozitime: Klienti është i lire të depozitojë në çdo moment. Depozitimet mund të kryhen nga prindërit ose përfaqësuesi ligjor; ose nga vetë adoleshenti nën shoqërinë e prindit ose përfaqësuesit ligjor.
 • Tërheqje: Klienti është i lire të bëjë tërheqje kesh të pjesëshme ose të plotë të depozitës. Tërheqje kesh e pjesëshme do të konsiderohet çdo tërheqje që respekton shumën minimale të kërkuar në depozitë. Tërheqje kesh e plotë do të konsiderohet tërheqja e të gjithë shumës në depozitë e cila do të shoqërohet dhe me mbylljen e produktit.
 • Periudha e kreditimit të interesit në llogari: Një here në vit, në fund të vitit kalendarik.
 • Norma e interesit kreditor: Sipas buletinit në fuqi të Normave të Interesit për Depozitat.
 • Norma e interesit debitor: Nuk aplikohet interes debitor për këtë depozitë.

 

Dokumentacioni i kërkuar

 • Për fëmijën: Pasaportë/ Kartë Identiteti/ Certifikatë personale e fëmijës
 • Për prindërit: Pasaportë ose Kartë Identiteti, Certifikatë familjare dhe dokumenti i noterizuar « Autorizim me shkrim » nga prindi tjetër nëse paraqitet vetëm njëri prind.
 • Për përfaqësuesin Ligjor: Pasaportë ose Kartë Identiteti dhe Vërtetim nga Gjykata e Rrethit për marrjen e kujdestarisë mbi fëmijën.