OTP Bank

Overdraft

Përdorni burimet tuaja shtesë në Çdo kohë, në mënyrën që ju pershtatet më mirë.

Përfitimet

 • Një shumë më të lartë se paga juaj mujore të cilën mund ta përdorni në çdo moment.
 • Norma interesi konkurruese.
 • Shpejtësi në aprovim.
 • Rinovim automatik.
 • Linjë të hapur në çdo kohë që keni nevojë.
 

Kushtet e përgjithshme

 • Shuma maksimale: ndyshon në varësi të institucionit.
 • Për punonjës të sektorit publik deri në 3 paga mujore neto.
 • Për punonjës të sektorit privat deri në 2 paga mujore neto.
 • Afati: 12 muaj, me të drejtë rinovimi.
 • Monedha: monedha e overdraftit është në të njëjtën monedhë me pagën e klientit.
 • Norma e Interesit: interesi është i ndryshueshëm dhe bazohet në Buletinin e Kredive Retail.
 • Mënyra e Ripagesës: principali mund të paguhet në çdo moment; interesi paguhet me baza 3-mujore.
 • Penalitete: në rast vonesash në pagesën e OVD, banka aplikon një penalitet vonese, bazuar në Kushtet e Punës në fuqi.
 • Pagesa e Parakohshme: banka pranon pagesa të pjesëshme apo totale përpara maturimit të kredisë. Nuk aplikohen komisione shtesë.
 • Kolaterali: nuk kërkohet kolateral dhe as bashkë-huamarrës për OVD.

Për më shumë informacion ju lutem shkarkoni dokumentacionin e standartizuar parakontraktual për Overdraft mbi pagën.

Dokumentacioni i kërkuar

Këtë produkt mund ta përfitojnë vetëm klientet të cilët kanë një marrëveshje të kreditimit të pagës nëpërmjet bankës sonë.

 • Vërtetim i të ardhurave (nga paga, nga qiraja, apo të dyja);
 • Dokumenta Identifikimi (ID apo Pasaportë);
 • Marrëveshja e Pagës e firmosur me bankën.

*Banka rezervon të drejtën të kërkojë dokumenta shtesë nëse e gjykon të nevojshme.