OTP Bank

Depozita Horizont

Depozita Horizont është një marrëveshje midis bankës dhe klientit për një shumë të caktuar, për një afat të caktuar (5 ose 7 vjeçar), për një monedhë të caktuar dhe me normë interesi (fikse ose të përshkallëzuar) të përcaktuar sipas kushteve të punës në fuqi në momentin e çeljes së depozitës.

 

Përfitimet

 • Interesa 2.45% pёr depozitё 5 vjeҫare 3.2% pёr depozitё 7 vjeҫare;
 • Kjo depozitë ofrohet në monedhën Lekë;
 • Shuma minimale: 100,000 Lekë;
 • Shuma maksimale: Klienti është i lirë të depozitojë shumën që dëshiron në momentin e hapjes së depozitës;
 • Maturimi: 5 dhe 7 vjet;
 • Interesi i përfituar kreditohet në llogarinë tuaj çdo vit;
 • Kjo depozitë ofron mundësinë e rinovimit automatik.
 • Banka ju ofron mundësinë e tërheqjes së fondeve tuaja në çdo moment që dëshironi
 • Ju mund të mbyllni depozitën para afatit të maturimit, por në këtë rast ju nuk do të përfitoni interesin e akumuluar gjatë vitit aktual dhe interesin e vitit të mëparshëm.
 • Depozitat e klientëve individë, tregtarë dhe shoqëri tregtare në OTP Bank sigurohen deri në shumën 2,500,000 Lekë (dymilionepesëqindmijë) nga Agjencia e Sigurimit të Depozitave – http://asd.gov.al

Dokumentat qe kërkohën për çeljen e një depozite Horizont me normë të përshkallëzuar interesi:

 • Pasaportë ose Kartë Identiteti