Specialisti i Sektorit te Operacioneve Bankare, Departamenti i Back Office

Specialisti i Sektorit te Operacioneve Bankare, Departamenti i Back Office

Përshkrimi i punës dhe përgjegjësitë:

Specialisti i Sektorit te Operacioneve Bankare eshte pergjegjes per kryerjen e detyrave te ngarkuara ne perputhje me rregulloret dhe proceset ne fuqi si dhe Standartet e Grupit lidhur me aktivitetin e Thesarit.

 • Ekzekuton ne sistemin bankar transaksionet e lidhura me kurset preferenciale (FX) te negociuara me klientet e bankes;

 • Ndjek rastet qe lidhen me marreveshjet e kembimit (FX) te paekzekutuara nga klientet e bankes;

 • Degjon e verifikon telefonat lidhur me kembimet e kryera me klientet e bankes me kurs preferencial;

 • Ekzekuton ne sistemin bankar transaksione qe lidhen me aktvitetin e Dept.te Thesarit. Kryen veprimet e nevojshme ne aplikacionin JIRA;

 • Vendos ne sistemin bankar me baze ditore, normat baze te interesit, kurset fikse, kurset e kembimit te bankes;

 • Ne rast mungesash, punon si back-up i punonjesve te tjere te Sektorit.

 • Raporton ne kohe reale tek Sektori i Perputhshmerise dhe AMLse, transaksionet e dyshimta. Siguron nje monitorim rigoroz te aktivitetit duke marre parasysh riskun operacional qe e shoqeron ate.

Kualifikimet:

 • Diplomë e shkollës së lartë, dega Ekonomik ose fusha te tjera te lidhura me te

 • Preferohen kandidatet me experience bankare;

 • Aftesi shume te mira komunikimi;

 • Afesi per te punuar ne grup;

 • Aftesi per te planifikuar dhe organizuar punen;

 • Aftesi shume te mira komunikuese ne gjuhen angleze;

 • Njohuri te mira kompjuterike (word, excel);

Afati i fundit i aplikimeve: 25 Dhjetor 2019