Specialist Senior, Sektori ALM

Specialist Senior, Sektori ALM

Objektivat Paresore

Siguron, raportim në kohë të raporteve të Bankës së Shqipërisë dhe te Grupit ne lidhje me ALM, duke përfshirë Likuiditetin, Rrezikun e Normave të Interesit dhe rrezikun e FX, duke mbajtur cilësi të lartë të informacionit. Ofron ne baza mujore komente cilësore mbi evolucionet kryesore. Ndihmon në përgatitjen e raportit te Alkos.

Rolet Kyçe & pergjegjesite

 • Raporton permbledhjet (dashboards) mujore të gjendjes se Bilancit, duke theksuar pozicionet e likuiditetit dhe rrezikut të normës së interest.

 • Kryen raportimin e rrezikut të likuiditetit, duke siguruar cilësi të lartë të informacionit. Kryen raportimin e LCR dhe NSFR.

 • Kryen analiza mujore të GAP të likuiditetit në pamje statike dhe dinamike.

 • Kryen raportimin ditor të ALM duke ruajtur cilësinë e informacionit.

Siguron pajtueshmërinë me raportet e likuiditetit dhe menaxhimin e alarmeve në rast të shkeljes së pragjeve.

 • Kryen raportimin e rrezikut të normës së interesit duke siguruar cilësi të lartë të informacionit.

 • Siguron analiza përkatëse për hendekun IRR

 • Siguron raportim cilësor të rrezikut të FX

 • Ndihmon menaxherin ALM në paketën mujore ALCO

 • Detyrat ad hoc në lidhje me fushën e ALM.

 • Mban procesverbalet e duhura, të sakta dhe në kohë të komitetit ALM.

 • Detyra te tjera Ad-hoc ne lidhje me ALM&MO

Aftesite e kerkuara

 • Diploma në Financë / Bankë / Kontabilitet / Informatikë Ekonomike.

 • Përvojë minimale 2 vjeçare në fushat relevante.

 • Angazhim i forte.

 • Aftësitë analitike.

 • Vëmendje ndaj detajeve.

 • Aftësi të mira komunikuese dhe organizative.

 • Aftësia për të punuar në mënyrë të pavarur kur është e nevojshme

 • Nivel shume te mire te Anglishtes.

 • Nivel shume te mire ne perdorimin e Excel, Word, PowerPoint.

Afati i fundit i aplikimeve: 16 Tetor 2019