Specialist Senior, Sektori ALM Departamenti i Finances dhe Zhvillimit Strategjik

Specialist Senior, Sektori ALM Departamenti i Finances dhe Zhvillimit Strategjik

Objektivat Paresore

Siguron raportim në kohë të raporteve të Bankës së Shqipërisë dhe te Grupit ne lidhje me ALM, duke përfshirë Likuiditetin, Rrezikun e Normave të Interesit dhe rrezikun e FX, duke mbajtur cilësi të lartë të informacionit. Ofron ne baza mujore komente cilësore mbi evolucionet kryesore. Ndihmon në përgatitjen e raportit te Alkos.

Rolet Kyçe & pergjegjesite

 • Raporton permbledhjet (dashboards) mujore të gjendjes se Bilancit, duke theksuar pozicionet e likuiditetit dhe rrezikut të normës së interest.

 • Kryen raportimin e rrezikut të likuiditetit, duke siguruar cilësi të lartë të informacionit. Kryen raportimin e LCR dhe NSFR

 • Kryen analiza mujore të GAP të likuiditetit në pamje statike dhe dinamike.

 • Kryen raportimin ditor të ALM duke ruajtur cilësinë e informacionit.

 • Siguron pajtueshmërinë me raportet e likuiditetit dhe menaxhimin e alarmeve në rast të shkeljes së pragjeve.

 • Kryen raportimin e rrezikut të normës së interesit duke siguruar cilësi të lartë të informacionit.

 • Siguron analiza përkatëse për hendekun IRR

 • Siguron raportim cilësor të rrezikut të FX

 • Ndihmon menaxherin ALM në paketën mujore ALCO

 • Detyrat ad hoc në lidhje me fushën e ALM.

 • Mban procesverbalet e duhura, të sakta dhe në kohë të komitetit ALM.

 • Detyra te tjera Ad-hoc ne lidhje me ALM&MO

Aftesite e kerkuara

 • Diploma në Financë / Bankë / Kontabilitet / Informatikë Ekonomike.

 • Përvojë minimale 2 vjeçare në fushat relevante.

 • Angazhim i forte.

 • Aftësitë analitike.

 • Vëmendje ndaj detajeve.

 • Aftësi të mira komunikuese dhe organizative.

 • Aftësia për të punuar në mënyrë të pavarur kur është e nevojshme

 • Nivel shume te mire te Anglishtes.

 • Nivel shume te mire ne perdorimin e Excel, Word, PowerPoint.

Afati i fundit i aplikimeve: 24 Nentor 2019