Specialist Senior per Rikonsilimin dhe Chargeback te Visa dhe Mastercard, Departamenti i Kartave dhe E Banking

Specialist Senior per Rikonsilimin dhe Chargeback te Visa dhe Mastercard, Departamenti i Kartave dhe E Banking

Rolet Kyçe & pergjegjesite

 • Te kete njohuri shume te mira ne aktivitetet operacionale te kartave
  Duke njohur te dyskemat Visa dhe Master Card se si operojne per pjesen e authorizations&settlement.

 • Te jete rregullisht i informuar per te gjithe publikimet e reja nga MasterCard dhe Visa lidhur me aktivitetin qe mbulon, te punoje me pale te trete, dhe procesorin per ti implementuar ato brenda afatit kohor te propozuar.

 • Pergjegjes per te hapur chargeback ne kohe dhe sipas rregullave te vendosura nga Card Schemes tek Visa ( visa resolve VROL)dhe MasterCard(Master Com Dispute Resolution) per pjesen emetuese te kartave.

 • Pergjegjes per te ndjekur chargeback sipas rregullores se Visa dhe MasterCard te te gjithe reklamimet te klienteve te bankave te tjera, per transaksione me karte ne ATM brenda rrjetit OTP

 • Te marre pjese ne drejtimin e projekteve lidhur me kartat dhe ATM-te

Kualifikimet kryesore

 • Diplome universitare ose me te larte ne shkenca organizative, ekonomike, etj;

 • Eksperience pune jo me pak se 5 vjet ne Operational card sector;

 • Certifikim/trajnim/prane Visa dhe Card Scheme;.

 • Aftesi nderpersonale dhe komunimi;

 • TAftesi per te punuar ne grup;

 • Nivel i larte aftesish organizative dhe analitike;

 • Rrjedhshmeri ne gjuhen angleze;

 • Aftesi leximi;

 • Njohuri organizative dhe/ose proceseve bankare.

Afati i fundit i aplikimeve: 8 Nentor 2019