Specialist, Sektori Back Office i Kredise

Specialist, Sektori Back Office i Kredise

Objektivat Paresore

Specialisti i Sektorit Back Office te Kredise eshte pergjegjes per kryerjen e detyrave te ngarkuara ne perputhje me Rregulloren dhe Procesin e Disbursimit te Kredive ne fuqi.

Rolet Kyçe & pergjegjesite

 • Kryerja e disbursimeve te sakta dhe te shpejta si ne regjistrimin ne sistemin e bankes ashtu edhe ne dokumentacionin e kredise;

 • Mbeshtetje e rrjetit per problemet e disbursimit;

 • Kontrollon perputhshmerine e dokumentave te disbursimit me dokumentin e miratimit te kredise per kredite retail, jo-retail dhe kredite leasing ;

 • Ndjek dhe raporton plotesimin e kushteve te menjehershme pas disbursimit;

 • Regjistron ne sistemin e bankes te gjitha kredite e reja, garancite, disbursimin e kredise dhe kryen te gjitha veprimet e lidhura me kredine gjate kohezgjatjes se saj per klientet jo retail dhe kredite leasing;

 • Kryen konfirmimin perfundimtar dhe disbursimin e kredise per klientet retail;

 • Organizon dhe miremban ne arshive dokumentat origjinale te kredise, per klientet jo retail;

 • Kontrollon komisionin e aplikuar per mbylljet para kohe te kredise (totale/pjesore) per klientet retail;

 • Kontrollon dhe monitoron rinovimet e vjetra te sigurimeve ;

 • Autorizon ne sistemin e bankes zhbllokimin e kolateraleve per kredite e klienteve retail dhe joretail;

 • Pergatit raporte per aktivitetin kur kerkohen nga supervizori direkt;

Aftesite e kerkuara

 • Arsimi, Arsim i Larte: Preferohet ne Fakultetin e Ekonomise;

 • Preferohen kandidatet me eksperience;

 • Aftesi shume te mira komunikimi;

 • Afesi per te punuar ne grup dhe i pavarur;

 • Aftesi per te perballuar ngarkesen ne pune;

 • Afesi per te planifikuar dhe organizuar punen;

 • Aftesi te mira komunikuese ne gjuhen angleze;

 • Njohuri te mira kompjuterike (word, excel).

Afati i fundit i aplikimeve: 29 Korrik 2019