Specialist per Sigurine e Pagesave, Sektori i Sigurise se IT dhe Kartave

Specialist per Sigurine e Pagesave, Sektori i Sigurise se IT dhe Kartave

Objektivat Paresore

Te monitoroje dhe te analizoje transaksionet financiare te dyshimta dhe te bashkepunoj me Departamentin e Kartave dhe E-banking per ndjekjen e rasteve te mashtrimit me karta.

Rolet Kyçe & pergjegjesite

 • Te ndjeke, te analizoje, dhe te marre vendime me supervizorin per te gjithe reklamimet te klienteve te bankave te tjera, per transaksione me karte ne ATM brenda rrjetit OTP.

 • Te ndjeke, te analizoje, dhe te marre vendime me supervizorin per te gjithe reklamimet te klienteve te bankave te tjera, per transaksione ne POS ose ATM jashte rrjetit OTP.

 • Te monitoroje transaksione te dyshimta me karte te raportuara nga Qendra e Sherbimit te Cilesise dhe te marre vendimet e nevojshme me supervizorin, nese konstaton se veprimet me karte jane rast fraudTe marre pjese ne projektet lidhur me sigurine per kartat dhe ATM-te.

 • Te informohet per te gjithe manualet e reja te publikuara, mandatet e reja nga MasterCard dhe Visa mbi trendin e fundit te riskut dhe fraud brenda shtetit dhe me gjere.

 • Te informohet me publikimet e Mastercard dhe Visa si edhe te punoje me pale te trete, dhe procesorin per ti implementuar ato brenda afatit kohore te propozuar.

 • Pergjegjes per krijimin, perditesimin, dhe fshirjen e rregullave ne aplikacionin Fraud.

 • Pergjegjes per kontrollin e alerteve te raportuara nga Qendra e Sherbimit te Cilesise ne Visa dhe MasterCard per fraud potencial, per pike te kompromentuar Data Breach.

 • Te bashkepunoje me bankat e tjera dhe ofruesit e ATM-ve ne rast sulmi masiv, skimmking, dhe te ofroje zgjidhje te reja kundrejt sulmeve te fraud

 • Te bashkepunoje me Departamentin e Kartave per ecurine e chargeback te hapur ne Visa dhe MasterCard

 • Kryen monitormin dhe investigime ne lidhje me aplikimin e sigurise ne sistemet informatike;

 • Monitoron aktivisht ”logs” qe gjenerohen nga pajisjet fundore dhe pajisjet e rrjetit;

Edukimi dhe Eksperienca

 • Diplome universitare ose me te larte ne Teknologji Informacioni, Informatike Ekonomike, Shkenca Kompjuterike ose te ngjashme.

 • Preferohen kandidatet me eksperience;

 • Preferohen kandidate te cilet mund te kene njohuri mbi pagesat dhe kartat.

 • Aftesi nderpersonale dhe komunikimi.

 • Afesi per te punuar ne grup dhe i pavarur;

 • Nivel i larte aftesish organizative dhe analitike.

 • Nivel i larte aftesish organizative dhe analitike.

 • Aftesi organizative

 • Njohuri te proceseve bankare.

 • Aftesi per te perballuar ngarkesen ne pune;

Afati i fundit i aplikimeve : 31 Dhjetor 2019