Specialist per modelimin e te dhenave

Specialist per modelimin e te dhenave

Objektivat Paresore

 • Pozicioni i modelimit të të dhënave është vendosur nën Departamentin e Menaxhimit të Riskut. Qëllimi i tij kryesor është të implementojë dhe monitorojë rezultatet e modeleve statistikore të përdorura për procesin e kredidhënies.

Rolet Kyçe & pergjegjesite

 • Gjenerimi i raporteve të menaxhimit të riskut për cilësinë e portofolit të kredisë.

 • Analizimi i rezultateve të raporteve të menaxhimit të riskut

 • Analiza të rregullta dhe ad-hoc, raporte.

 • Pjesëmarrja në zhvillimin e bazës së të dhënave (specifikimi, testimi)

 • Zhvillimi i modeleve statistikore.

 • Monitorimi i rezultateve te modeleve, mbështetje në zbatimin e modeleve.

 • Njohja me modelet dhe metodologjitë e bankës mëmë, zbatimi në mjedisin local.

 • Kontribut në llogaritjen e provigjioneve, vlerësimi / ri-llogaritja e parametrave të IFRS9.

 • Kontribut në projektet e menaxhimit të riskut dhe bankës mëmë.

Aftesite e kerkuara

 • Diplomë universitare në financë, ekonomi ose matematikë;

 • Njohuri për produktet e kredisë bankare dhe proceset e kredidhënies

 • Njohuri për analiza statistikore dhe aplikacione të menaxhimit të databazave (SQL, SAS, R, Python)

 • Njohuri në programim

 • Aftësi analitike (raporte komplekse, interpretim i tabelave të të dhënave)

 • Eksperienca: 5 vjet
 • Të menduarit logjik, përqasje proaktive

Afati i fundit i aplikimeve: 23 Shtator 2019