Specialist ne Sektorin e Operacioneve Bankare

Specialist ne Sektorin e Operacioneve Bankare

Objektivat Paresore

 • Specialisti i Sektorit te Operacioneve Bankare eshte pergjegjes per kryerjen e detyrave te
  ngarkuara ne perputhje me rregulloret dhe proceset ne fuqi.

Rolet Kyçe & pergjegjesite

 • Ekzekuton transfertat ne nisje ne sistemin informatik te bankes si dhe ne sistemet kombetare te
  Pagesave;

 • Regjistron/Autorizon transfertat ne mberritje ne sistemin informatik bankar;

 • Pergatit ne platformen S.W.I.F.T mesazhet qe lidhen me aktivitetin e Departamentit te Thesarit;

 • Kryen investigime ne lidhje me transfertat qe kane pasaktesi;

 • Regjistron ne sistemin informatik komisionet bankare te aplikuara nga bankat korrespondente;

 • Proceson ne sistemin bankar, ceqet bankare dhe personale te SGAL parqitur ne bankat e tjera
  vendase apo te huaja;

 • Kryen regjistrimin ne Bilancin e Pagesave te transfertave ne mberritje STP si dhe ne dalje per
  trf.e bankes;

 • Kryen ne sistem debitimet direkte si dhe mbajtjen e komisioneve te lidhura me to;

 • Pergatit raportin mujor te Instrumentave te Pagesave;

 • Back up i specialisteve te tjere (ne rast mungesash);

Pergjegjesite KYC dhe AML

 • Raporton ne kohe prane Sektorit te Kontrollit te Vazhdueshem, transaksione te dyshimta nga
  pikepamja e rregulloreve te A.M.L ne fuqi dhe te siguron monitorim te vazhdueshem te
  aktivitetit duke marre parasysh riskun operacional qe mbart.

Aftesite e kerkuara

   • Arsim i Larte ne Fakultetin e Ekonomise;

   • Preferohen kandidatet me eksperience;

   • Aftesi shume te mira komunikimi;

   • Afesi per te punuar ne grup;

   • Aftesi per te planifikuar dhe organizuar punen;

   • Aftesi shume te mira komunikuese ne gjuhen angleze;

   • Njohuri te mira kompjuterike (word, excel);

Afati i fundit i aplikimeve: 25 Shtator 2019