Specialist Middle Office, Sektori ALM

Specialist Middle Office, Sektori ALM

Objektivat Paresore

Objektivi kryesor është të veprojë si një ndërmjetës i pavarur midis ALM dhe Thesarit. Ky pozicion ka si objektiv llogaritjen ditore te fitim/humbjes te vepriemeve te thesarit, zbatimin e metodologjive të grupit në lidhje me vlerësimin e Treasury/ALM deals, llogaritjen e pozicioneve të hapura FX dhe dhënien e urdhrave per pjesen e FX në tryezën tregtare te FX duke analizuar përputhshmërinë e tregut të transaksioneve, të ekzekutuara nga tregtarët e thesarit, duke përdorur modulin e konformitetit të tregut në sistemin Kondor +. Përveç kësaj, Middle Office është përgjegjës për raportimin e përditshëm në Bankën e Shqipërisë lidhur me transaksionet e Tregut të Parave dhe FX si dhe normat e përditshme të tregut që raportojnë në Back office. Ky pozicion do të veprojë si pika kryesore e kontaktit për të gjithë aktorët në lidhje me mbështetjen e sistemit Kondor +

Rolet Kyçe & pergjegjesite

 • 1. Llogaritjen ditore te fitimit/humbjes së thesarit.

 • 2. Buxhetimi, planifikimi dhe parashikimi i të ardhurave dhe / ose kostove të Thesarit.

 • 3. Fair value valuations te Treasury/ALM deals

 • 4. Sigurimi I vleresimeve Fair value per qellim te kontabilitetit

 • 5. Llogaritja e pozicionit të hapur FX.

 • 6. Dhënia e “FX orders” rreth pozicionit të hapur valutor në tavolinë tregtare FX.

 • 7. Inputet statike të të dhënave (palët, obligacionet, marzhet)

 • 8. Perdorimi i Modulit të Konformitetit të Tregut për pozicionet/transaksionet e Thesarit dhe ALM.

 • 9. Monitorimi i të dhënave të tregut (p.sh. kostoja e normave të mbartura, kontrollet e kurbës së yield-it). Shpërndarja ditore e normave të tregut në back office.

 • 10. Rikoncilimi I transaksioneve hedhur ne core system me transaksionet hedhur ne Kondor+ .

 • 11. Përgatitja e materialit per prezantimin e ALCO-s ne rastet kur ka patur shkeljet e komformitetit te tregut.

 • 12. Llogaritja dhe monitorimi i kërkesave për kapital në librin e tregtimit.

 • 13. Raportimi ditor i Bankës së Shqipërisë për transaksionet e Tregut të parase dhe të FX.

 • 14. Fuksion mbeshtetes per Kondor+

 • 15. Detyra te tjera Ad-hoc ne lidhje me ALM&MO

Aftesite e kerkuara

 • Diplome ne Finance, Economics ose ne fusha te tjera te ngjashme

 • Minimumi 2 vite eksperince ne fusha te ngjashme

 • Njohuri të mira në treg persa i perket të normave te interesit, yield-et dhe koncepteve te vlerësimit te pozicioneve.

 • Aftësi të mira komunikimi dhe organizative.

 • Aftësi për të punuar në mënyrë të pavarur.

 • Njohuri te mira te gjuhës angleze

 • Njohuri te mira në Excel, Word, PowerPoint

 • Përvoja në përdorimive te softuereve të thesarit eshte nje plus i madh (Reuters, Bloomberg, Kondor + etj).

Afati i fundit i aplikimeve : 30 Korrik 2019