Specialist i Perkohshem, Sektori i Kartave dhe Kanaleve Alternative

Specialist i Perkohshem, Sektori i Kartave dhe Kanaleve Alternative

Objektivat Paresore

Mbeshtet zhvillimin e portofolit te produkteve te Kartave dhe Kanaleve Alternative (e-Banking, M-pay) me fokus ne kenaqesine e klientit dhe perfitueshmerine, ne perputhje me strategjine e bankes.

Rolet Kyçe & pergjegjesite

 • Mbeshtet pergatitjen e analizave te perfitueshmerise se ATM-ve dhe mbledhjen e te dhenave te nevojshme,

 • Merr pjese ne manaxhimin e projekteve te lidhura me Kartat, ATM-te dhe Kanalet Alternative (e-Banking, M-pay),

 • Pergatitja e raporteve te ndryshme lidhur me aktivitetet e kartave per palet e interesuara, raporte si BSH, Dashboard, QMR, PAM, PNL, dhe ndonje raport tjeter te kerkuar nga supervizori ose departamentet e tjera,

 • Monitoron cdo muaj stokun e kartave MasterCard dhe Visa prane kompanise se prodhimit/personalizimit te Kartave,

 • Pergjegjes per te lexuar dhe per tu informuar rregullisht me te gjitha manualet e publikuara te MasterCard ose Visa, (ato qe kane te bejne me Divizionin Retail),

 • Merr pjese ne instalimin e ATM-ve te reja ne rrjetin e bankes (on site + off site),

 • Te jete i informuar ne kohe per mandate-et e reja nga MasterCard dhe Visa dhe te bashkepunoje me strukturat perkatese per implementimin e tyre ne kohe (ato mandate qe kane te bejne me Divizionin Retail),

 • Perditeson aplikacionin per vendodhjen e ATM-ve ne faqen online te MasterCard dhe Visa,

 • Merr pjese ne zhvillimin dhe percaktimin e strategjise per produktet e Kartave dhe Kanaleve Alternative (e-Banking, M-pay) dhe politikave te bankes bazuar ne analizen e nevojave te klienteve dhe ne bashkepunim te ngushte me rrjetin e degeve, duke konsideruar gjithashtu tendencat e zhvillimit ne tregun lokal dhe konkurencen, rritjen e ardhshme ne nivel rajonal dhe brenda grupit,

 • Merr pjese ne zhvillimi dhe implementimi i produkteve dhe sherbimeve te reja te Kartave dhe Kanaleve Alternative (e-Banking, M-pay).

 • Merr pjese ne manaxhimin e portofolit te produkteve ekzistuese te Kartave dhe Kanaleve Alternative (e-Banking, M-pay) duke konsideruar:

 • Merr pjese ne optimizimin e procesit te ofrimit te produkteve te Kartave dhe Kanaleve Alternative (e-Banking, M-pay), finalizimi i shitjeve dhe sherbimi ndaj klientit – monitorimi i proceseve, propozimi i ndryshimeve, hartimi dhe perditesimi i procedurave,

 • Merr pjese ne ndjekjen e kuadrit rregulator dhe aplikimi i rregullimeve te pershtashme te produktit te Kartave dhe Kanaleve Alternative (e-Banking, M-pay) ne rast ndryshimesh,

 • Mbeshtetje per trajnimet lidhur me produktet e Kartave dhe Kanaleve Alternative (e-Banking, M-pay), (me sistemet e trajnimit, materialet, Q&A, tests, webinars, etc. ) ne bashkepunim me aktore te tjere te perfshire

 • Mban informacion te perditesuar mbi tregun dhe konkurencen, per ndryshime te lidhura me komisionet dhe karakteristikat e produkteve, me hedhjen ne treg te produkteve te reja ose fushatave promocionale.

 • Mbeshtetje e vazhdueshme e rrjetit te degeve duke ju siguruar informacionin ose raportet e kerkuara

Pergjegjesite KYC dhe AML

 • Te raportoje per detyrat e lidhura me Kontrollin e Vazhdueshem (Riskun Operacional, AML, Perputhshmerine,etc.)

 • Te sigurohet per respektimin e procedurave dhe perputhshmerine e proceseve ne sektorin e tij

Aftesite e kerkuara

 • Arsimi i larte, profili Banke apo Finance (preferohet)

 • Eksperienca 2 deri ne 3 vjet ne biznesin e kartave,

 • Aftesi shume te mira komunikimi,

 • Aftesi shume te mira pune ne grup per te realizuar menaxhim sa me te mire te detyrave brenda Projekteve dhe jashte tyre,

 • Kerkohen aftesi shume te mira organizative,

 • Kerkohen njohuri shume te mira te gjuhes Angleze,

 • Kerkohen njohuri shume te mira ne perdorimin e kompjuterit,

 • Kerkohen njohuri te mira ne menaxhim projektesh

Afati i fundit i aplikimeve 14 Korrik 2019