Specialist per Rikonsilimin dhe Chargeback te Visa dhe Mastercard, Departamenti i Kartave dhe E Banking

Specialist per Rikonsilimin dhe Chargeback te Visa dhe Mastercard, Departamenti i Kartave dhe E Banking

Rolet Kyçe & pergjegjesite

 • Te kete njohuri shume te mira ne aktivitetet operacionale te kartave
  Duke njohur te dyskemat Visa dhe Master Card se si operojne per pjesen e authorizations & settlement.

 • Te jete rregullisht i informuar per te gjithe publikimet e reja nga MasterCard dhe Visa lidhur me aktivitetin qe mbulon, te punoje me pale te trete, dhe procesorin per t’i implementuar ato brenda afatit kohor te propozuar.

 • Pergjegjes per te hapur chargeback ne kohe dhe sipas rregullave te vendosura nga Card Schemes tek Visa (visa resolve VROL)dhe MasterCard(Master Com Dispute Resolution) per pjesen emetuese te kartave.

 • Pergjegjes per te ndjekur chargeback sipas rregullores se Visa dhe MasterCard te te gjithe reklamimet te klienteve te bankave te tjera, per transaksione me karte ne ATM brenda rrjetit OTP Bank

 • Te marre pjese ne drejtimin e projekteve lidhur me kartat dhe ATM-te.

Kualifikimet kryesore

 • Diplome universitare ose me te larte ne shkenca organizative, ekonomike, etj;

 • Eksperience pune jo me pak se 5 vjet ne Operational card sector;

 • Certifikim/trajnim prane Visa dhe Card Scheme;

 • Aftesi nderpersonale dhe komunimi;

 • Aftesi per te punuar ne grup;

 • Nivel i larte aftesish organizative dhe analitike;

 • Rrjedhshmeri ne gjuhen angleze;

 • Njohuri organizative dhe/ose proceseve bankare.

Afati i fundit i aplikimeve: 16 Tetor 2019