Pergjegjes i Sektorit te Zhvillimit, Departamenti IT

Pergjegjes i Sektorit te Zhvillimit, Departamenti IT

Objektivi kryesor

Drejtuesi i sektori te zhvillimi eshte pergjegjes per realizimin ne kohe dhe cilesi te projekteve ku perfshihet sektori i tij, drejton ekipin e programuesve dhe siguron mirembajtjen e aplikimeve.

Detyrat Kryesore dhe Pergjegjesite:

 • Drejton ekipin e zhvilluesve te aplikimeve ne OTP Bank

 • Manaxhon fazen e Design dhe implementim te aplikimeve qe zhvillohen per te mbeshtetur funsionalitetet kryesore te biznesit ne banke. Bashkepunon ngushte me njesite e biznesit per te njohur nevojat e tyre dhe ofruar automatizim.

 • Menaxhon fazen Design and zhvillim te SSIS packages, database objects, stored procedures, views, tables, triggers and ETL code bazuar ne praktikat me te mira, standartet e kompanise dhe specifikimet teknike.

 • Siguron pajtueshmerine me standartet e njohura te sigurise dhe cilesise te zhvillimit te programeve

 • Rishikon dhe ndryshon dokumentat Software Development Lifecycle methodology dhe Data architecture

 • Percakton nje roadmap te migrimit te aplikimeve per te ofruar nje megrim te sigurt dhe pa nderprerje sherbimesh nga situata aktuale ne ate te percaktuar si target.

 • Analizon zgjidhjet e zhvilluara dhe siguron se ato plotesojne nevojat e biznesit dhe jane ne perputhje me specifikimet funksionale.

 • Bashkepunon ngushte me Administratorin e bazave te te dhenave (DBA) per te maksimizuar performancen, perdorimin e kapaciteteve dhe sigurine e aplikimeve.

 • Ruan konfidencialitettin ne lidhje me te dhenat qe perpunon,ruan apo akseson ne funksion te zhvillimit te aplikimit

 • Ndjek tendencat e reja ne gjuhet e dhe metodat e programit.

Kualifikimi i kerkuar:

 • Se paku 5 vjet eksperience ne software development dhe BI projects.

 • Se paku 3 vjet eksperience si drejtues ekipesh zhvillimi

 • Aftesi te shkelqyera ne Microsoft .NET Framework architecture & technology stack (e.g. ASP.NET, WCF, etc.), with strong coding skills in VB.NET , C#, SQL, PL/SQL, Java, php etc.

 • Eksperience e provuar me BI platforms (data modeling, ETL ,report development)

 • Njohuri te forta ne administrimin e MS Sqlserver, Oracle/MySQL databases .

 • Eksperience ne application integration based on SOA principles and using webservices do te konsiderohej avantzh i forte,

 • Njohuri te mira te standarteve te sigurise per zhvillimin e aplikimeve

 • Aftesi te shkelqyera komunikimi dhe organizimi

 • Aftesi te spikatura ne analizimin e problemeve dhe percaktimin e zgjidhjeve optimale