Kryearketar/e, Dega Kruje

Kryearketar/e, Dega Kruje

Kryearketar/e, Dega Kruje

Kryearketar/e, Dega Kruje

Objektivat e Riskut Operacional

 • Te siguroje gjithmone administrimnin korekt te mjeteve monetare ne arken e menaxhar prej saj

 • Te kerkoje respektimin e rregullave strikte ne kryerjen e veprimeve me mjete monetare CASH

Pergjegjesite KYC dhe AML

1.Zbaton me perpikmeri procedurat/instruksionet e brendshme mbi Parandalimin e Pastrimit te Parave dhe Financimit te Terrorizmit

Rolet & Pergjegjesite Kryesore

 • Te jete pergjegjes per veprimet e Cash-it te arkes se tij.

 • Te kontrolloje monedhat ne rast falsifikimi ose per pavlefshmerine e tyre

 • Te pregatise balancen e keshit per monedha te ndryshme

 • Te pergatise raporte ditore operative

Te kyçe dhe siguroje kasaforten

  • Te jete pergjegjes per ndjekjen e keshin, çeqet dhe operacionet me depozitat

  • Te numeroje pakot e kartmonedhave

  • Te respektoje dhe ndjeke rregulloren per limitin maksimal te keshit

  • Te respektoje dhe ndjeke rregulloren per limitin maksimal te keshit

  • Te ndjeke te gjitha operacionet me Departamentin e Thesarit

  • Te organizoje punen e arketareve ne dege

  • Kualifikime te Nevojshme

  • Diplomë e shkollës së lartë, dega Ekonomik ose fusha te tjera te lidhura me te.

  • Te pakten 1 (nje) vit eksperiencë pune në sistemin e raportimit bankar.

  • Të ketë njohuri shumë të mira në përdorimin e kompjuterit.

  • Njohuri shumë të mira të gjuhës angleze.

Afati i fundit i aplikimeve: 27 Dhjetor 2019