CRM Senior, Dega Vlore

CRM Senior, Dega Vlore

Kualifikimi i kerkuar:

 • Diplomë e shkollës së lartë, dega Ekonomik ose fusha te tjera te lidhura me te.

 • Te pakten 1 (nje) vit eksperiencë pune në dhenien e kredive ne sistemin bankar.

 • Të ketë njohuri shumë të mira në përdorimin e kompjuterit.

 • Njohuri shumë të mira të gjuhës angleze.

Detyrat Kryesore dhe Pergjegjesite:

 • Te perfaqesoje imazhin e Bankes OTP Albania, si pike kontakti midis klientit dhe bankes.

 • Te menaxhoje marredheniet e bankes me klientet ne fushen e produkteve te kredive, depozitave, llogarive rrjedhese, trasfertave, kartave te kreditit dhe debitit, SMS dhe E-banking dhe cdo produkt tjeter te ri te hedhur ne treg nga banka.

 • Te mireprese çdo klient qe tregon interes per kredite duke e sqaruar e ndihmuar.

 • Te grumbulloje dhe verifikoje informacionin rreth vertetesise se dokumentacionit te paraqitur nga klienti.

 • Te beje vleresimin e situates ekonomike dhe financiare te aktivitetit te klientit.

 • Te jape mendimin e tij te pavarur, ne formen e nje analize te shkruar bazuar ne manualin e Kreditit, per dhenien ose jo te huase.

 • Te ndjeke, menaxhoje dhe te jete pergjegjes per kthimin e kredive brenda afatit.

 • Te kujdeset per nenshkrimin e marreveshjeve te pagave.

 • Te jete pergjegjes per ruajtjen dhe mirembajtjen e dosjes se kredise dhe te ruaje sekretin e cfaredo informacioni qe zoterojne per banken dhe klientet.

 • Te kujdeset qe cdo tranaksion i regjistruar dhe cdo produkt i shitur nga CRM duhet te jete ne perputhje me procedurat e bankes te cilat normojne veprimtarine e saj.

Afati i fundit i aplikimeve: 25 Dhjetor 2019