CRM Corporate, Rajoni i Jugut

CRM Corporate, Rajoni i Jugut

Raporton tek: Pergjegjesi i Sektorit te Korporatave

Lokacioni: Dega Fier

Objektivat Kryesore

 • Manaxhimi i Portofolit te Klienteve

 • Arritja e targetave vjetore

Rolet Kryesore dhe Pergjegjesite

 • 1. Kontakte të rregullta me klientët ekzistues për të adresuar në kohë kërkesat e tyre lidhur me:

  • Rifinancimet / rinovimet e linjave ekzistuese (overdraftet)

  • Transaksionet ditore (shkëmbimet FX, transfertat e parave kombetare dhe ndërkombëtare etj.)

  • Ofrimi i produkteve të tjera të bankës (hapja dhe mbyllja e llogarive, hapja dhe ripërtëritja e kohës dhe depozitave elastike, marrëveshjet e pagave, kartat e biznesit, e-banking etj)

 • 2. Kontaktimi i klientëve të rinj me qëllim zgjerimin e portofolit të klientëve.

 • 3. Mbledhja e dokumenteve, përpunimi dhe analizimi i dosjeve të kredive dhe ndjekja e procesit (Autoriteti i Aprovimit, nënshkrimi i kontratave, përgatitja e dokumenteve për disbursime, dorëzimi i dosjes së plotë në sektorin CBO për disbursim) dhe monitorimi / menaxhimi i marrëdhënieve të krijuara me klientët.

 • 4. Ndjekja e ripagimit të kredive dhe monitorimi i konsumatorëve në mënyrë që të ruhet një cilësi e mirë e portofolit dhe një nivel i ulët i kredive nën standart. Komunikimi i shpeshtë me klientët në vonesat e kësteve

Pergjegjesite KYC dhe AML

 • Përgjegjës për cilësinë e të dhënave të klientit në fushën e KYC

 • Zbaton rigorozisht procedurat / udhëzimet e brendshme për Parandalimin e Pastrimit të Parave dhe Financimin e Terrorizmit

Aftesite e kerkuara

 • Diplomë Bachelor në Fakultetin Ekonomik, MBA e preferueshme;

 • Më shumë se tre vjet në Sektorin Bankar dhe më shumë se 2 vjet përvojë pune në front office / sektorin e kredive

 • Aftesi shume te mira komunikimi,

 • Dëgjues i mirë dhe aftësi shumë të mira komunikimi; bashkëpunues dhe mirëkuptues.

 • I gatshëm për të ndarë përvojat dhe idetë e punës brenda grupit; i gatshëm për të kontribuar në qëllimet e përgjithshme. I hapur per të diskutuar ide të reja.

 • Në gjendje të marrë iniciativa dhe të perfundoje detyrat e caktuara.

 • Shumë efikas dhe i aftë për të dalluar prioritetet (rëndësine dhe urgjencat).

 • Njohuri te mira ne Anglisht

 • Aftesi kompjuterike

 • Leje drejtimi;

Afati i fundit i aplikimeve 16 Korrik 2019