CRM Business, Dega Durres Vollga

CRM Business, Dega Durres Vollga

Objektivat Kyce

Te realizoje objektivat dhe targetat e parashikuara nga Banka.

Te realizoje objektivat dhe targetat e parashikuara nga Banka.

1.Te kujdeset qe cdo tranaksion i regjistruar dhe cdo produkt i shitur nga CRM duhet te jete ne perputhje me procedurat e bankes te cilat normojne veprimtarine e saj.

Pergjegjesite KYC dhe AML

 • Eshte pergjegjes per cilesine e te dhenave te klientit ne zbatim te parimit Njihni Klientin Tuaj;

 • Zbaton me perpikmeri procedurat/instruksionet e brendshme mbi Parandalimin e Pastrimit te Parave dhe Financimit te Terrorizmit ;

Rolet & Pergjegjesite Kryesore

 • Te menaxhoje marredheniet e bankes me biznesin ne fushen e shitjes se produkteve te kredive, depositave, llogarive rrjedhese, trasfertave, kartave te kreditit dhe debitit, SMS dhe E-banking dhe cdo produkt tjeter te ri te hedhur ne treg nga banka.

 • Te mireprese çdo klient biznesi qe tregon interes per kredite duke e sqaruar e ndihmuar.

 • Te grumbulloje dhe verifikoje informacionin rreth vertetesise se dokumentacionit te paraqitur nga klienti dhe te verifikoje biznesin e klientit.

 • Te beje vleresimin e situates ekonomike dhe financiare te aktivitetit te klientit (te vetepunesuarit) si dhe te Korporatave.

 • Te jape mendimin e tij te pavarur, ne formen e nje analize te shkruar bazuar ne manualin e Kreditit, per dhenien ose jo te huase.

 • Te ndjeke, menaxhoje dhe te jete pergjegjes per kthimin e kredive brenda afatit.

 • Te kujdeset per nenshkrimin e marreveshjeve te pagave me Korporatat dhe / ose bizneset SME.

 • Te pranoje dhe kontrolloje dokumentacionin e paraqitur nga bizneset per celjen e llogarise rrjedhese per biznesin.

 • Te jete pergjegjes per ruajtjen dhe mirembajtjen e dosjes se kredise dhe te ruaje sekretin e cfaredo informacioni qe zoterojne per banken dhe klientet.

Kualifikime te Nevojshme

 • Diplomë e shkollës së lartë, dega Ekonomik ose fusha te tjera te lidhura me te.

 • Te pakten 1 (nje) vit eksperiencë pune në dhenien e kredive ne sistemin bankar.

 • Të ketë njohuri shumë të mira në përdorimin e kompjuterit.

 • Njohuri shumë të mira të gjuhës angleze.

Afati i fundit i njoftimeve: 5 Janar 2020