Asistente Ekzekutive

Asistente Ekzekutive

Objektivat Paresore

 • Siguron mbështetje ekzekutive dhe performon detyrat e ngarkuara nga Drejtori i Përgjithshëm.

 • Kryen detyrat e ngarkuara nga Drejtori i Departamentit të Sekretariatit Korporativ

 • Mbështet dhe bashkëpunon për organizimin e komiteteve per Qeverisjen e Brendshme. të
  bankës

Rolet Kyçe & pergjegjesite

 • Kryen një larmishmëri detyrash administrative ose siguron mbështjete ekzekutive, të cilat
  kërkojnë nivel të lartë konfidencialiteti.

 • Vepron si person kontakti ndërmjet Drejtorit të Përgjthshëm, vartësve apo personave të tretë,
  duke përcjelle direktiva, instruksione, detyra dhe monitoron statusin e kryerjes së tyre.

 • Koordinon axhendën e Drejtorit të Përgjithshëm, përgatit dhe mbledh materialet sipas rastit të
  caktuar;

 • Përgatit materiale të ndryshme, grafikë, harta dhe prezantime sipas kërkesës.

 • Përgjegjëse për përgatitjen e dokumentacionit që i dërgohet Autoriteteve sipas nevojave të
  bankës.

 • Kryen vlerësim paraprak të çdo teme dhe / ose dokumenti hyrës (raport, korrespondencë, etj.)
  përpara se t’ia paraqesë Drejtorit të Përgjithshëm.

 • Koordionon aktivitetet e drejtimit të zyrës për Drejtorin e Përgjithshëm.

 • Organizon dhe ndjek Qeverisjen e Brendshme të Korporatave.

Aftesite e kerkuara

 • Diplomë e shkollës së lartë

 • Eksperiencë e mëparshme pune (e preferueshme)

 • Të ketë aftësi të mira organizative dhe komunikimi

 • Të jetë diskrete dhe e aftë të ruajë konfidencialitetin

 • Njohuri shumë të mira të gjuhës angleze

 • Vëmendje e shkëlqyer ndaj detajeve

 • Të ketë aftësi shumë të mira kompjuterike

Afati i fundit i aplikimeve: 24 Shtator 2019