Arketar, Dega Rrogozhine

Arketar, Dega Rrogozhine

Kualifikimi i kerkuar:

 • Me arsim te larte Ekonomik.

 • Njohuri të mira në përdorimin e kompjuterit

 • Njohuri të gjuhës angleze e preferueshme

Detyrat Kryesore dhe Pergjegjesite:

 • Kryen arketime ose pagesa me klientet, ne perputhje me shumen perkatese ne dokumentin urdherues.

 • Kontrollon dokumentin e arketimit per rregullshmerine ne plotesimin e tij me te gjitha kerkesat qe permban.

 • Numeron dhe kontrollon mjetet monetare.

 • Me parate qe arketon, formon tufa me 100 cope, ne perputhje me rregullat e Bankes se Shqiperise.

 • Kryen veprimet e nevojshme per kuadrimin e arkes ne vlere dhe ne sasi (sipas prerjeve) duke patur parasysh:

 • 1. Printimin e ditarit per veprimet e kryera.

 • 2. Perpunimin e vlerave qe ka ne ngarkim ne fund te dites.

 • 3. Krahasimin e gjendjes fizike me gjendjen kontabel.

 • Me perfundimin e kuadrimit dhe dorezimin e vlerave, dokumentet i jepen ekonomistit te sherbimit te klienteles i caktuar per kete qellim, per veprime te metejshme.

 • Dorezon gjendjen e arkes ne tufa te plota, sipas dokumentit te pergatitur per kete qellim.

 • Vendos ne arken e dores vlerat qe mbeten ne ngarkim te tij dhe kujdeset deri ne futjen e tyre ne kasaforte.

 • Diferencat eventuale nga kuadrimi i dites dokumentohen me procesverbal.

Afati i fundit i aplikimeve: 13 Nentor 2019