Administrator i Bazave te te Dhenave, Departamenti IT

Administrator i Bazave te te Dhenave, Departamenti IT

Objektivat Paresore

Administratori i bazes se te dhenave (DBA) eshte pergjejgjes per performancen, integritetin dhe sigurine e sistemeve Baze te dhenash (Data Base). Ai/Ajo do te perfshihet ne planifikimin dhe zhvillimin e ketyre sistemeve si dhe ne zgjidhjen e problemeve te raportuara nga perdoruesit.

Rolet Kyçe & pergjegjesite

 • Krijion dhe miremban te gjitha bazat e te dhenave . (Oracle, MS Sqlserver,etc.), te cilat nevojiten per zhvillimin e aplikimeve, testim apo production

 • Ne bashkepunim me Administratoret e sistemeve kryen planifikimin e kapaciteteve te nevojshme per ekzekutimin dhe mirembajtjen e sistemeve te te dhenave .

 • Jep asistence teknike per ekipin e zhvillimit te programve kompjuterike

 • Kryen vleresimin e performances se sitemeve qe administraton dhe nderhyn apo jep rekomandime qe sjellin permiresime

 • Implementon dhe ndjek zbatimin e rregullave te sigurise per gjithe bazat e te dhenave (databases)

 • Siguron aksesimin e aplikimieve nga perdoruesit , si dhe performancen e tyre

 • Koordinon dhe implementon ndryshimet ne bazat e te dhenave konform procedures e bankes duke siguruar pershtatshmerine e tyre me standartet dhe vazhdimesine e aktivitetit te sistemeve qe administron..

 • Monitoron sistemet dhe infrastrukuren e lidhur me to ,ne menyre qe te siguroje ne menyre konsistente aksesimin e tyre

 • Sigurom ekzekutimin e procedurave backup&restore per gjithe databazat dhe aplikimet

 • Pergatit dhe perditeson dokumentacionin teknik.

 • Analizon perpuethshmerine e zgjidhjeve te propozuara me standartet teknike te bankes

 • Ruan konfidencialitetin e informacionit qe ka te drejte te aksesoje

 • Dokumenton problemet e databases/applications problems dhe zgjidhjet e dhena.

Aftesite e kerkuara

 • Minimumi 3 vite eksperience ne administrimine e databazave relacionale (Oracle, MSSqlserver, etc)

 • Njohuri te database normalization theory, STAR schema design, dhe data modeling techniques..

 • Njohuri shume te mra per statndartet dhe teknikat e sigurise se databazave relacionale

 • Njohuri shume te mira te gjuhes se programimit SQL, eksperience me PL/SQL, dhe gjuhe te tjera

 • Njohurite per operating systems, disk hardware architecture, RAID implementation, cache controllers, and disk load balancing jane avantazh

 • Aftesi te pergatise dhe mirembaje dokumentacionin teknik.

 • Te demonstroje aftesi inovative , kreativitet, mendimi kritik, pergjegjesi ne zgjidhjen e problemeve, prirje per ndryshim e permiresim te vazhdueshem, duke ndjekur tendencae e zhvillimeve teknoligjike

 • Te demonstroje se punon mire ne ekip.

 • Database(s) certification perbejne avantazh;

Deadline i aplikimeve: 6 Nentor 2019