v4.0_PI Kerkese per shtyrje te pageses se kestit te kredise