OTP Bank

Produkte

 • Këmbime valutore/ Transaksione “Spot”
 • Shërbime investimi:
 1. Ndërmjetësimi për klientët në ankandet e tregut të titujve të Qeverisë Shqiptare.
 2. Marrja, transmetimi dhe ekzekutimi i urdhrave të klientëve, në lidhje me një ose disa instrumente financiare (brokerimi), në tregun vendas dhe atë ndërkombëtar.
  Titujt subjekt ndërmjetësimi janë:
  – aksionet,
  – instrumentet e tregut të parave,
  – obligacione dhe forma të tjera të instrumenteve financiare të borxhit,
  – kuota të sipërmarrjeve të investimeve kolektive.
 • Shërbime të kujdestarisë/mirëmbajtjeje të titujve
 • Negocim për normat preferenciale të interesit për depozita
 • Përditësimi periodik mbi tregjet vendase dhe ndërkombëtare të parave dhe “forex”
 • Informacion mbi tregjet aktuale sipas kërkesave të veçanta të klientit