OTP Bank

Komitete të tjera

Për të pasur një pasqyrë globale të veprimtarisë bankare në mënyrë të rregullt, gjenden të implementuara komitete të shumta të specializuara të brendshme, të kryesuara nga Drejtori i Përgjithshëm, të cilat mbulojnë fushat kryesore të veprimtarisë së bankës. Komitetet e Specializuara janë krijuar për të mbështetur drejtuesit e bankës për të mirë manaxhuar risqe të mundshme, kontrollin e brendshëm si dhe për t’u ardhur në ndihmë gjatë vendimmarrjes. Këto komitete janë një pjesë shumë e rëndësishme e sistemit të qeverisjes dhe funksionimit të tij.