OTP Bank

Pamundësia për të menaxhuar llogaritë bankare

Ju mund të mos jeni në gjendje të menaxhoni llogarinë tuaj bankare nëse për shembull:

  • Ju duhet të shkoni jashtë vendit për një periudhë të konsiderueshme kohore
  • Është fizikisht e pamundur që të kujdeseni për llogaritë tuaja bankare për shkak të një sëmundjeje
  • Ose thjesht nuk keni kohë të mjaftueshme për t’a bërë atë gjë

Ky është rasti kur ju mund t’i jepni akses dhe të drejtën për të vepruar me llogaritë tuaja bankare një personi tjetër. Në mënyrë që të jetë i përshtatshëm për t’u zgjedhur si përfaqësuesi juaj ligjor, ai / ajo duhet të jetë një person i rritur që ka aftësi të plota ligjore për të vepruar dhe për të kuptuar veprimet e tij / saj.

Prokura është mjeti juridik që i jep një personi tjetër autoritetin për të kryer veprime juridike në emrin tuaj. Ai mund të jetë një mik / i afërm / ose përfaqësues ligjor.

Prokura është e përgjithshme kur ju i jepni të drejtë përfaqësuesit të kryejë një sërë veprimesh juridike për qëllime të shumëllojshme që përfshijnë një tërësi të drejtash.

Prokura është e posaçme kur ju i jepni përfaqësuesit tagrin për të kryer një ose disa veprime juridike të caktuara, që karakterizohen nga një qëllim i përbashkët.

Për të lexuar me shumë rreth Prokurës, ju lutemi klikoni këtu.

Shënim: Ky material është përgatitur në dy gjuhë, shqip dhe anglisht. Në rast mospërputhjeje mes dy versioneve, versioni shqip prevalon.