OTP Bank

Politika e Sanksioneve e Grupit OTP

POLITIKA E SANKSIONEVE E GRUPIT OTP

1. Hyrje

Grupi OTP zbaton një politikë të përputhshmerise të sanksioneve që synon të sigurojë pajtueshmëri me ligjet e aplikueshme te sanksioneve ekonomike, financiare apo tregtare, rregulloret dhe dispozitat e embargove të vendosura nga Bashkimi Evropian, Këshilli i Sigurisë i Kombeve të Bashkuara, autoritetet kompetente të Mbretërisë së Bashkuar dhe qeverisë së Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Për sa i përket respektimit të sanksioneve dhe masat kufizuese, Grupi OTP merr në konsideratë ligjet lokale, dhe anëtarët e caktuar të Grupit konsiderojnë dispozitat kombëtare të sanksioneve të zbatueshme për të.

2. Politika e Përputhshmërisë e Sanksioneve të Grupit

Grupi OTP ka një Politikë të Përputhshmërisë të Sanksioneve dhe ka zbatuar procedura sanksionesh që përcaktojnë standardet minimale për OTP Bank Plc. dhe filialet e saj. Këto janë të hartuar për të siguruar që Anëtarët e Grupit i respektojnë detyrimet e zbatueshme për ta dhe parimet e përcaktuara në Politikën e Përputhshmerise së Sanksioneve të OTP Group. Ata ndjekin, ndërmjet të tjerave, standardet dhe procedurat e listuara më poshtë:

Ekzaminimi i klientëve dhe transaksioneve: Ekzaminimi i klientëve dhe transaksioneve kundrejt të paktën, por pa u kufizuar në, listave të sanksioneve të Bashkimit Evropian, Kombeve të Bashkuara, Mbretërisë së Bashkuar dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës ose në rast të një të anëtari të caktuar të Grupit, listave kombëtare të personave që i nënshtrohen ngrirjes së aseteve.

Ndalimi ose kufizimi i aktiviteteve të biznesitNdalimi ose kufizimi i aktivitetet të biznesit, ofrimin e produkteve apo shërbimeve financiare dhe te investimit, ose mundësimi i transaksioneve që mund të shkelin ligjet e zbatueshme të sanksioneve dhe rregulloret. Një nga qëllimet shtesë të ndalimeve është gjithashtu parandalimi i përfshirjes në ndonjë transaksion apo sjellje biznesi që mund të synojë anashkalimin ose shmangien e drejtpërdrejtë ose të tërthortë të zbatimit te sanksioneve.

Kufizimet mund të ndalojnë – ndër të tjera – veprimtarinë e biznesit me individë të sanksionuar ose subjekte, ose ndonjë aktivitet që përfshin drejtpërdrejt ose tërthorazi vendet ose territoret subjekt ndaj sanksioneve gjithëpërfshirëse (duke përfshirë Kubën, Iranin, Korenë e Veriut dhe Sirinë, zonat jashtë kontrollit të qeverisë të Ukrainës: Krime, Donetsk, Kherson, Luhansk dhe Zaporizhzhia (duke konsideruar gjithashtu ndryshime të mundshme me kalimin e kohës)).

Oreksi për te ndermarrë risk: OTP Bank Plc. dhe filialet e saj mund të refuzojnë sipas gjykimit të tyre të ofrojnë produkte ose shërbime financiare apo të investimit ose të mundësojnë këto transaksione edhe nëse ato lejohen nga ligjet dhe rregulloret e zbatueshme të sanksioneve, por aktiviteti nuk do të ishte në përputhje me Politikën e Përputhshmërisë të Sanksioneve të Grupit Bankar OTP ose oreksi per te ndermarrë risk.

Grupi OTP zbaton rregullat e brendshme të duhura për vlerësimin e të gjithë klientëve dhe transaksioneve përkatëse, ku respektimi i ligjeve të zbatueshme të sanksioneve dhe Politikës së tij të Përputhshmërisë së Sanksioneve mund të rezultojë në vonesa në procesimin e transaksioneve të klientëve. Përveç kësaj, bankat korrespondente të përfshira në transaksione gjithashtu kanë të drejtë të pezullojnë çdo transaksion nëse është në kundërshtim me politikën e tyre ose nëse sistemi i tyre i vlerësimit tregon se mund të jenë në shkelje të sanksioneve.
OTP Bank Plc dhe filialet e saj veprojnë vetëm si ndërmjetës midis klientit dhe bankës korrespondente dhe nuk kanë asnjë ndikim në rezultatin e hetimeve të kryera nga partnerët e saj korrespondentë bankarë.