OTP Bank

Politika e Përputhshmërisë

Rregullorja Nr. 7/2021.-CMP-6006

Politika e Përputhshmërisë të OTP Bank Albania sha

I. DISPOZITAT HYRËSE

OTP Bank Albania sha (“Banka” ose “OBA”) siguron përputhshmëri me ligjet dhe rregulloret e brendshme, si dhe identifikimin dhe menaxhimin e riskut të përputhshmërisë në përputhje me kërkesat rregullatore lokale dhe udhëzimet e Grupit. Risku i përputhshmërisë është risku potencial ligjor, risku nga autoritetet ose sanksione të tjera zyrtare, apo humbjeve të konsiderueshme financiare, apo dëmit reputacional për shkak të mos respektimit të legjislacionit ose standardeve të tjera jo-legjislative dhe rregullave të brendshme të zbatueshme për organizatën dhe që kanë të bëjnë me aktivitetin e saj të shërbimit.

II. DISPOZITATE PËRGJITHSHME

II.1. Qëllimi i rregullores

Aktiviteti i funksionit të Përputhshmërisë mbulon gjithë OTP Bank Albania sha (këtu e tutje referuar si Banka), duke përfshirë gjithë aktivitetet dhe njësitë e saj organizative. Palët e nënkontraktuar që kryejnë aktivitete nga burime të jashtme (outsourced) ose që mund të angazhohen si ekspert apo këshillues, pavarësisht nëse është individ fizik apo ligjor, duhet të zbatojë kërkesat dhe standardet e përputhshmërisë.

II.2. Pozicioni i funksionit të Përputhshmërisë në sistemin e linjës së brendshme të kontrollit

Në përputhje me kërkesat ligjore lokale dhe udhëzimeve të Grupit, Banka duhet të përmbushë vendosjen e linjave të brendshme të mbrojtjes dhe sigurisë për të promovuar sa vijon:
               a) aktivitet të kujdesshëm në përputhje me ligjin dhe rregulloret e brendshme;
               b) mbrojtja e pasurive të ofruesit të shërbimit, si dhe interesat dhe qëllimet sociale të pronarëve përfitues dhe klientëve në lidhje me ofruesin e shërbimit;
               c) aktivitet i qendrueshëm dhe fitimprurës të ofruesit të shërbimit;

Linjat e brendshme të mbrojtjes në Bankë përfshijnë funksionet e peërgjegjshme të qeverisjes dhe funksionet e kontrollit të brendshëm.

Funksionet e kontrollit të brendshëm përfshijnë funksionin e kontrollit të riskut, funksionin e përputhshmërisë dhe funksionin e kontrollit të brendshëm.

II.3. Principet që udhëheqin funksionin e përputhshmërisë

Përputhshmëria funksionon në mënyrë të tillë që të krijojë një kulturë korporative të ligjshme dhe etike që siguron funksionimin e kujdesshëm dhe etik të Bankës në plan afatgjatë.

Në rrjedhën e funksionimit të përputhshmërisë, Banka zbaton parimet e mëposhtme:
               – Pavarësi
               – Integritet
               – Operacione pa ndërhyrje
               – Objektivitet
               – Qasje pro-aktive dhe parandaluese
               – Qasje e orientuar drejt riskut
               – Proporcionalitet
               – Përkujdes professional dhe kompetenca të një niveli të lartë
               – Mbulim të plotë
               – Efikasitetin, racionalizim të kostove të përputhshmërisë

III. DISPOZITA SPECIFIKE

III.1. Aktivitetet kryesore të përputhshmërisë

III.1.1. Përpunimi dhe mbrojtja e të dhënave personale – GDPR

OTP Bank Plc është e angazhuar në mbrojtjen e duhur të të dhënave personale të përpunuara nga ajo, në përputhje me dispozitat e Rregullores së Përgjithshme të mbrojtjes së të Dhënave dhe ligjeve dhe rregulloreve përkatëse të aplikueshme. Si pjesë të kësaj, OTP Bank Plc. zhvillon, zbaton dhe vë në funksion një sistem për rregullimin, funksionimin dhe kontrollin e duhur për mbrojtjen e duhur të të dhënave personale duke përmbushur kriteret e specifikuara në legjislacionin në fuqi dhe duke mbrojtur interesat kryesore të biznesit të Bankës.

III.1.2. Konflikti i Interesit, Etika në sjellje

Është në interes të biznesit të Bankës dhe një detyrim ligjor për të siguruar se interesat personale të punonjësve të saj dhe të anëtarëve të Këshillit Drejtues nuk janë në konflikt me interesat e biznesit dhe angazhimin e Bankës dhe të klientëve të saj, dhe se Banka identifikon, parandalon dhe menaxhon konfliktin e interesit në lidhje me aktivitetet e saj të ndryshme dhe rregullon dhe vlerëson nga ana e përputhshmërisë furnitorët/partnerët e biznesit (filtrim të furnitorëve). Me qëllim mbrojtjen e vlerave të saj dhe të klientëve, Banka formulon kërkesa në lidhje me operacionet etike të biznesit Banka zhvillon dhe zbaton rregulla mbi konfliktin e interesit dhe etikën, dhe kërkon që të gjithë manaxherët dhe njësitë e kontrollit të ndërmarrin veprime të prera kundër çdo lloj shkelje të këtyre rregullave. Banka ka politikën e sinjalizimit dhe kontaktet përkatëse për raportimin e shkeljeve të standardeve etike dhe të dispozitave ligjore mbi rregullat e përputhshmërisë. Qëndrimi i Bankës kundrejt politikave të anti-korrupsionit është i shprehur qartë tek Kodi i Etikës të publikuar në faqen zyrtare të Bankës. Banka harton Politikën e Konfliktit të Interesave për të përcaktuar rrethanat që lidhen me veprimtarinë e saj të shërbimit të investimeve, shërbimet ndihmëse dhe shërbimet financiare përkatëse, të cilat çojnë ose mund të çojnë në një konflikt të mundshëm interesi që mund të shkaktojë pasoja të padëshirueshme për partnerin e biznesit. Politika gjithashtu përcakton në mënyrë të detajuar rregullat proceduriale dhe masat që lejojnë parandalimin, identifikimin dhe menaxhimin e situatave të konfliktit të interesit që janë potencialisht paragjykuese për partnerin e biznesit.

III.1.3. Përputhshmëria me kufizimet në rrjedhën e informacionit midis aktiviteteve financiare dhe shërbimeve të investimeve

Banka zbaton një mekanizëm të brendshëm organizativ, operacional dhe procedurial për të siguruar se të dhënat dhe rrjedhja e informacionit ndërmjet njësive organizative përgjegjëse për shërbimet financiare, shërbimet ndihmëse financiare dhe shërbimet e investimit janë në përputhje me dispozitat ligjore në fuqi dhe rekomandimet. Njësitë organizative në Bankë mund të zbulojnë ndërmjet tyre informacione konfidenciale bankare dhe të titujve vetëm sipas parashikimeve në rregulloret e brendshme të zbatueshme. Për më tepër, Banka siguron se çdo person mund të kete akses në sekretet bankare dhe atë të titujve vetëm në bazat e “need-to-know”.

III.1.4. Parandalimi i abuzimit të tregut (veprimet e brendshme, manipulimi i padrejtë i praktikave)

Ne jemi pjesë e Grupit OTP dhe kompania mëmë OTP Bank Plc., si një emetues i shquar në Bursën e Budapestit, pra në cilësinë e tij si emetues, ofrues i shërbimit të investimeve dhe institucion krediti, është e përkushtuar në ruajtjen e transparencës dhe efikasitetit në tregjet e kapitalit, në përputhje me detyrimet ligjore në fuqi. Në kuadër të legjislacionit dhe rregulloreve të brendshme në fuqi, Banka ndalon tregtinë e brendshme dhe përpjekje të tregtimit të brendshëm përsa i përket instrumentave financiare të kompanive të cilat lëshohen në oferta publike dhe në lidhje me të cilat personi i brendshëm ka marr informacion. Shkëmbimi i këtij informacioni gjithashtu është i ndaluar.

Banka kundershton gjithe format e tregtimit te brendshem, duke kryer analiza dhe vleresime te incidenteve dhe duke ndermarre masa per parandalimin e incidenteve te tilla, ose adresimin e incidenteve qe kane ndodhur. Banka kundershton gjithe format e sjelljes qe perfshin nje manipulim potencial te tregut, ose eshte ne kundershtim me parimet e pergjithshme profesionale te pranuara, ose zbulon informacion te pabazuar, te gabuar ose potencialisht te rreme dhe jep sinjale te ketij karakteri ne lidhje me cmimin e nje instrumenti specifik financiar, ose artificalisht e mban cmimin e nje intrumenti ne nje nivel jo normal.

III.1.5. Trajtim i drejtë i klientëve, mbrojtja e konsumatorit

Banka është e angazhuar në zbatimin e interesave të konsumatorëve. Në këtë kuadër, ai ndjek parimet për mbrojtjen e konsumatorit që janë në përputhje me qasjen e tyre dhe merr në konsideratë ndryshimet në zakonet dhe interesat e konsumatorit.

III.1.6. Sigurimi i përputhshmërisë me kërkesat që kanë të bëjnë me aktivitetet e shërbimit të investimit të ofruara nga Banka

Sigurimi i shërbimeve të investimit:

               a. Banka monitoron vazhdimisht dhe vlerëson rregullisht përshtatshmërinë dhe efektivitetin e masave dhe procedurave që lidhen me shërbimet e investimeve, si dhe masat që synojnë adresimin e mangësive të përputhshmërisë.
               b. Banka merr të gjitha masat e kërkuara për të siguruar që urdhërat të kryhen në interesin më të mirë të klientëve, dhe se ajo ushtron kujdes dhe maturi maksimale në menaxhimin e instrumenteve dhe investimeve financiare të klientëve.

Transaksionet personale

               a) Banka ka ndërmarrë një angazhim për të mbrojtur interesat e pjesëmarrësve të tregut të kapitalit, investitorëve dhe klientëve, për të ruajtur konkurrencën e ndershme dhe për të parandaluar abuzimin e tregut dhe konfliktin e interesave. Për këtë qëllim, ai rregullon përfundimin, njoftimin dhe regjistrimin e çdo transaksioni nga personat në fjalë që janë të lidhur me aktivitetet e shërbimeve të investimit ose ofrimin e shërbimeve ndihmëse të investimeve.
               b) Banka është e ndërgjegjshme për zhvillimin e një mjedisi rregullator të brendshëm që është i përshtatshëm për të parandaluar personat e përfshirë në aktivitete që çojnë në konflikte të mundshme të interesit të përfundojnë transaksione që janë të ndaluara me ligj ose përfshijnë përdorimin e paligjshëm të informacionit konfidencial ose mund të rezultojnë në konflikte të interesit, duke pasur akses në informacione të brendshme si rezultat i aktivitetit të tyre ose në informacion konfidencial si rezultat i marrëdhënies së tyre me klientet.


III.1.7. Qeverisja e Korporatës

Nën frymën e përgjegjeshme të qeverisjes së korporatës, Banka ka udhëzime në fuqi që sigurojnë që operacionet e saj përputhen me rregullat lokale dhe udhëzimet e Grupit mbi qeverisjen e korporatës, dhe që publikimi i informacionit mbi qeverisjen dhe operacionet e tij e bën atë një kompani transparente dhe të verifikueshme. Në praktikat e saj të biznesit, Banka merr parasysh interesat e Grupit, aksionareve të saj, klientëve dhe partnerit të biznesit. Në zhvillimin e produkteve të saj dhe dhënien e aksesit në shërbimet e saj, Banka përputhet me parimet dhe standardet e etikës dhe mbrojtjen e konsumatorit me anë të të cilave sigurohet që shërbimet e ofruara janë moderne, me cilësi të lartë dhe të drejta duke plotësuar nevojat e klientëve. Në përputhje me kriteret e qendrueshmërisë (ESG), Banka vlerëson veprimtarinë e saj nga aspekti i ndikimit të veprimtarisë në mjedis (E), drejtësisë sociale (S), dhe çështjeve përkatëse të qeverisjes korporative (G) dhe siguron përputhshmëri me kërkesat përkatëse legjislative.

III.1.8. Përputhshmëria me marrëveshjet ndërkombëtare të taksave

Banka ka interes themelor dhe detyrim ligjor për të qenë në përputhje me kërkesat e përcaktuara për identifikimin dhe raportimin e klientëve sipas standardeve ndërkombëtare të taksave, FATCA për SH.B.A dhe CRS për OECD, bazuar në detyrimet ligjore për raportim që Shqipëria duhet të zbatojë.

III.1.9. Pajtueshmëria me kërkesat e sanksioneve ndërkombëtare dhe mbrojtja e reputacionit të Grupit Bankar

Banka ka interes themeltar dhe një detyrim ligjor për të siguruar respektimin e plotë të kërkesave për identifikimin dhe raportimin e klientit, sipas kërkesave të përcaktuara në marrëveshjet ndërkombëtare të taksave, siç janë FATCA për SH.B.A. dhe CRS për OECD dhe Bashkimin Evropian bazuar në detyrimet e Shqipërisë dhe ligjeve tv implementuara përkatësisht. Në faqen e saj zyrtare, Banka publikon Politikën e Sanksioneve në Nivel Grupi mbi parimet e përgjithshme të zbatimit të sanksioneve financiare ndërkombëtare dhe Politikën në nivel Grupi për Financimin e Industrise së Mbrojtjes. Në interes të ruajtjes së pozicionit të saj financiar në treg dhe reputacionit të mirë, Banka mbështet bashkëpunimin ndërkombëtar dhe është në përputhje me rregullat ligjore, harton dhe përshtat rregulloret si dhe proceset dhe praktikat e përditshme në mënyrë që të sigurohet pajtueshmëria e duhur me detyrimet që lidhen me sanksionet dhe për të mbrojtur reputacionin e Grupit Bankar.

Banka zbaton masat në politikat e saj të biznesit duke siguruar që të shmangë transaksionet dhe marrëdhëniet që kanë një ndikim negativ në reputacionin e Grupit Bankar dhe marrëdhëniet e biznesit.

III.2. Parimet dhe kërkesat e përgjithshme

III.2.1. Përgjegjësia për Përputhshmërinë

Siç përcaktohet në kërkesat ligjore në fuqi dhe në dispozitat dhe rregulloret e brendshme, ekzekutivi, menaxherët, punonjësit e Bankës kanë përgjegjësi të përgjithshme për zbatimin e kërkesave dhe rregullave të përputhshmërisë. Të gjithë punonjësit e kanë për detyrë që të zbatojnë kërkesat e përputhshmërisë, të raportojnë çdo rrethanë që rrezikon zbatimin dhe të marrë pjesë në eliminimin e kësaj rrethane.

III.2.2. Parimet për përdorimin e Këshilluesve dhe Ekspertëve të jashtëm

Për të siguruar zbatueshmërinë e standardeve të parashikuara në këtë Politikë, të gjithë personat që veprojnë si ekspertë apo këshillues të jashtëm në emër të Bankës kërkohet të deklarojnë se e kanë lexuar dhe kuptuar ekstraktin nga Politika e Përputhshmërisë dhe pranojnë që do të zbatojnë kërkesat e saj.