OTP Bank

Politika e anti – korrupsionit

NJOFTIM MBI POLITIKEN E ANTI-KORRUPSIONIT TË OTP BANK ALBANIA

Prezantim

OTP Bank Albania sha (referuar OBA) pjesë e Grupit Bankar OTP (referuar: Grupi) është e angazhuar për të luftuar korrupsionin dhe ka deklaruar zero tolerancë ndaj të gjitha formave të ryshfetit dhe të përfitimeve të avantazheve të padrejta.
Dispozitat e kësaj Politike (referuar: Politika) janë formuluar në përputhje me legjislacionin shqiptar në fuqi, politikën e grupit dhe udhëzuesin kundër korrupsionit të grupit Wolfsberg.

Qëllimi i politikës është të përcaktojë parimet e veprimtarisë së Grupit kundër korrupsionit, të identifikojë fushat veçanërisht të ekspozuara ndaj rrezikut të korrupsionit dhe të shërbejë si një dokument thelbësor për formulimin e dokumenteve rregullatore të kërkuara për përpjekjet kunder korrupsionit nga ana e Grupit dhe per aktivitetin kunder korrupsionit te anetarit perkates te stafit. Parimet dhe dispozitat e Politikës mbulojnë të gjithë organizatën e OBA-së, duke përfshirë të gjithë spektrin e funksionimit të tyre nga formulimi i dokumenteve rregullatore të brendshme tek kontratat që do të lidhen me partnerët deri te veprimet e anëtarëve individualë të stafit dhe janë të zbatueshme për të gjitha aktivitetet e kryera në OBA.

Objekti i Politikës shtrihet tek të gjithë anëtarët e stafit dhe partnerët kontraktualë të OBA-së dhe te çdo person tjetër që merr pjesë në kryerjen e aktiviteteve të tyre. Dispozitat e përcaktuara në Politikë duhet të zbatohen në lidhje me dispozitat e Kodit të Etikës OTP Bank Albania.

Parimet

Ndalimi i korrupsionit

Gjatë dhe në lidhje me aktivitetet e kryera nga OBA, të gjithë anëtarët e stafit dhe çdo partner tjetër kontraktual i OBA-së janë rreptësisht të ndaluar të kryejnë çdo akt korrupsioni dhe të marrin pjesë ose të përfshihen në korrupsion.

Shkelja e ndalimit të korrupsionit sjell pasoja sipas ligjit të punës, civil dhe atij penal. OBA dhe OTP Group qëndrojnë kundër korrupsionit në mënyrë konsistente dhe vendosmërisht. Në rast të shkeljes së dispozitave të përcaktuara në këtë politikë nga çdo person, OBA do të marrë të gjitha hapat e nevojshëm për të shmangur pasojat e mundshme negative dhe për të shmangur ngjarje të ngjashme në të ardhmen. OBA siguron zbatimin e plotë të të gjithë legjislacionit shqiptar dhe Politikës së Grupit dhe kërkon që të gjithë anëtarët e stafit dhe partnerët kontraktualë të jenë në përputhje me këto rregullore.

1 “The Wolfsberg Group – Wolfsberg Anti-Bribery and Corruption (ABC) Compliance Programme
Guidance (2017)”

Aktivitetet me te ekspozuara ndaj riskut te korrupsionit:

 • menaxhimin e dhuratave dhe shpenzimet e mikpritjes së biznesit;
 • bamirësia dhe sponsorizimi;
 • ndërlidhja me partnerët kontraktualë;
 • ndërmarrjen e detyrimeve kontraktuale;
 • blerjen, menaxhimin dhe mirëmbajtjen e investimeve dhe aseteve;
 • punësimin e stafit të ri;
 • prokurimi, menaxhimi dhe shitja e pasurive të paluajtshme.

Lista e mësipërme nuk është shteruese dhe OBA do t’i kushtojë vëmendje të mëtejshme çdo aktiviteti tjetër që mund të sjellë rrezik korrupsioni.

Sjellja e pritshme

Për të zbatuar zero tolerancë ndaj korrupsionit, OBA zbaton parimet e mëposhtme procedurale dhe operacionale:

 • për të shmangur përqendrimin e kompetencave vendimmarrëse në duart e një personi, OBA përcakton në mënyrë rigoroze rolet dhe përgjegjësitë e anëtarëve të stafit duke specifikuar në mënyrë adekuate dhe zyrtare përgjegjësitë dhe duke përcaktuar qartë nivelet e vendimmarrjes ;
 • OBA formulon procedurat e hartuara zyrtarisht për kryerjen e aktiviteteve specifike nga anëtarë individualë të stafit dhe kërkon zbatimin e tyre ;
 • në përputhje me dhe në masën e lejuar nga dispozitat ligjore, OBA monitoron veprimtarinë dhe transaksionet e punonjësve individualë;
 • në të gjitha rastet kur kërkohet nga politikat përkatëse, OBA pret që të gjithë anëtarët e stafit të marrin vendimet e tyre në bazë të kritereve të paracaktuara.

Rregullore

OBA harton rregulla dhe procedura të detajuara për zbatimin efikas të dispozitave të përcaktuara në këtë politikë. OBA si pjesë e OTP Group i kërkohet të miratojë rregullat kundër korrupsionit dhe të zbatojë dhe respektojë në mënyrë të vazhdueshme procedurat përkatëse.

Qasja e bazuar në rrezik

Njësitë organizative dhe aktivitetet potencialisht të prekura të OBA-së paraqesin rreziqe të ndryshme korrupsioni. OBA kryen një vlerësim të bazuar në rrezik në intervale të paracaktuara për të përcaktuar se cilat njësi organizative dhe aktivitete janë në fokusin aktual të aktivitetit kundër korrupsionit.

Kontroll nga manaxhimi

Organet drejtuese të OBA-së monitorojnë zbatimin e dispozitave të kësaj Politike duke marrë, çdo vit, informacion të detajuar në lidhje me zbatimin e kërkesave të përcaktuara në Politikë.

Publicity and access

Politika është gjithashtu e disponueshme publikisht në çdo kohë në faqen e internetit të OBA dhe për anëtarët e stafit të OBA, në direktorinë e Dokumenteve dhe Rregulloreve në Intranet.

Mbajtja e kontabilitetit dhe regjistrimet

OBA është në përputhje me kërkesat ligjore në fuqi dhe tregon kujdesin e duhur në mbajtjen e librave dhe mbajtjen e të dhënave të tyre në përputhje me legjislacionin shqiptar dhe politikën e Grupit OTP. OBA siguron që të dhënat e saj kontabël të bazohen në të dhëna të vërteta dhe të besueshme në çdo kohë

Partnerët kontraktorë

Duke qenë se marrëdhënia e krijuar ose e mbajtur me partnerët kontraktorë mbart edhe rrezikun e korrupsionit, gjatë bashkëpunimit të saj me partnerët kontraktorë – pra, veçanërisht në kërkesën e ofertave dhe në procesin përgatitor të prokurimeve – OBA tregon kujdesin e duhur dhe përpiqet të minimizojë rreziku i korrupsionit. OBA hyn në një marrëdhënie kontraktuale me partnerët e saj bazuar në vlerësimin e cilësisë profesionale, ekspertizës dhe konkurrencës dhe nuk zbaton asnjë kriter përzgjedhjeje që mund të sjellë mundësinë e korrupsionit. OBA ushtron kujdes të veçantë në rastin e partnerëve kontraktualë që janë të autorizuar të veprojnë për ose në emër të OBA-së, pasi ata mund të krijojnë përgjegjësi të konsiderueshme ligjore dhe rreziqe reputacioni për OBA dhe Grupin.

Politika e blerjes

Në funksion të politikës së saj aktive të blerjes, OBA dhe Grupi i kushtojnë vëmendje të veçantë zbulimit dhe eliminimit të rreziqeve të korrupsionit gjatë procesit të vigjilencës së duhur gjatë vlerësimit të institucioneve që do të përvetësohen

Zyrtarët publikë

OBA pret që stafi dhe partnerët kontraktualë të kenë kujdes të veçantë dhe të veprojnë në përputhje me këtë Politikë gjatë bashkëveprimit me zyrtarët publikë për çfarëdo arsye.

Dhuratat dhe ofertat

Korrupsioni nuk mund të kufizohet domosdoshmërisht në ofrimin e përfitimeve financiare ose avantazheve të padrejta. Dhuratat dhe ofertat e tjera paraqesin gjithashtu rreziqe të mëdha korrupsioni. Meqenëse dhuratat janë shpesh të rastësishme për lehtësimin e angazhimeve të biznesit, përjashtimi i tyre total nga funksionimi i OBA është i pamundur. Për t’u mbrojtur nga korrupsioni, është e domosdoshme të ketë rregulla të artikuluara qartë për të rregulluar dhënien dhe marrjen e dhuratave.

OBA e konsideron të papranueshme çdo përpjekje për të ndikuar në procesin administrativ ose pavarësinë e vendimmarrjes në mënyrë të pahijshme përmes dhuratave ose ofertave të mikpritjes së biznesit, dhe në përputhje me rrethanat, OBA ndalon rreptësisht dhënien ose marrjen e dhuratave ose ofertave të tilla me qëllim të përfitimit të padrejtë. OBA gjithashtu e shtrin këtë ndalim për personat që ndërveprojnë me stafin e saj ose partnerët kontraktualë për të siguruar që personat në fjalë nuk mund të ndikohen nëpërmjet të afërmve, miqve ose ndonjë të njohuri tjetër të lidhur ngushtë me ta.

Bamirësia, sponsorizim

OBA mund të ofrojë vetëm donacione ose sponsorizime për përfituesit në mënyrë transparente dhe të gjurmueshme përmes aktivitetit të saj të përgjegjësisë shoqërore të korporatës, duke siguruar kështu eliminimin e rreziqeve të mundshme të korrupsionit. OBA nuk ofron mbështetje bamirësie dhe sponsorizime për të fituar trajtim preferencial dhe e konsideron një sjellje të tillë të papranueshme.

Procedura e përzgjedhjes

OBA vendos për punësimet e reja dhe zgjedh partnerë të rinj kontraktualë në bazë të një procedure përzgjedhjeje të rregulluar rreptësisht. Këto standarde ndihmojnë gjithashtu në parandalimin e korrupsionit. Gjatë procedurës së përzgjedhjes, OBA do të marrë parasysh vetëm aftësitë personale, aftësitë, ekspertizën profesionale dhe përvojën tjetër relevante të kandidatit për pozicionin e caktuar.

Menaxhimi dhe shitja e investimeve, blerjeve dhe aseteve

OBA ndalon sjelljen jotransparente për qëllime të përfitimit ose ofrimit të trajtimit preferencial gjatë menaxhimit ose shitjes së investimeve ose prokurimeve dhe aseteve të tjera

Prokurim, menaxhim dhe shitje të pasurive të paluajtshme

OBA aplikon metoda transparente të menaxhimit të pasurive të paluajtshme që eliminojnë çdo mundësi të trajtimit preferencial; në përputhje me rrethanat, OBA refuzon në mënyrë eksplicite çdo procedurë që mund të sjellë ofrimin, dhurimin ose blerjen e pasurive të paluajtshme në kushte më të favorshme se ato që mbizotërojnë në tregun e pasurive të paluajtshme ose që mund të synojë t’i japë përparësi interesave të OBA-së.

Trajnimi

Duke qenë se lufta kundër korrupsionit është gjithashtu një shqetësim prioritar në marrëdhëniet e biznesit, OBA ushtron kujdes të veçantë për të siguruar që i gjithë stafi i saj dhe partnerët kontraktualë të jenë plotësisht të vetëdijshëm për dispozitat e kësaj Politike. Për këtë qëllim, OBA ofron akses falas në këtë Politikë në çdo kohë dhe pret që i gjithë stafi dhe partnerët kontraktualë të njihen me dispozitat e saj.

Kontrollet

Njësia organizative/personi që kryen funksionin e Përputhshmërisë në OBA monitoron zbatimin e kësaj Politike gjatë kryerjes së aktiviteteve, si dhe përputhjen e saj me rregulloret ligjore në fuqi dhe çdo kërkesë tjetër dhe praktikat më të mira të biznesit. Nëse njësia organizative/personi që kryen funksionin e Përputhshmërisë zbulon ose vihet në dijeni për ndonjë anomali ose parregullsi, ajo do të fillojë rishikimin – dhe ndryshimin, sipas rastit – të dispozitës dhe do të njoftojë organet drejtuese për mangësinë ose parregullsinë e zbuluar.

Raportimi

Stafi i OBA-së mund të raportojë shkelje të dispozitave të përcaktuara në këtë Politikë përmes kanaleve të përcaktuara në Kodin e Etikës, i cili është publikuar në faqen zyrtare të OBAsë. Të gjitha njoftimet e tilla do të hetohen në përputhje me dokumentin rregullator të zbatueshëm të OBA-së për raportimin e sjelljes joetike. Sinjalizuesit nuk mund t’i nënshtrohen asnjë diskriminimi ose trajtimi të padrejtë në lidhje me raportin e tyre. Shkeljet mund të raportohen edhe në mënyrë anonime.