OTP Bank

Pyetësor

I nderuar klient,

Mendimi dhe rekomandimet tuaja janë shumë të rëndësishme për të përmirësuar cilësinë e shërbimit ndaj klientit.

Për të monitoruar cilësinë e shërbimit në degë dhe për të përmirësuar më tej shërbimet tona, ne krijojmë sondazhe të rregullta në mënyrë që të mund të mbledhim dhe analizojmë reagimet e klientëve dhe të kuptojmë nevojat dhe shqetësimet tuaja.

Kjo nuk është një formë për të paraqitur ankesa. Nëse dëshironi të raportoni një problem, ju lutemi plotësoni dhe dorëzoni formularin e ankesave në mënyrë që ne t'ju përgjigjemi në kohën e duhur.

Dega e vizituar e Bankës OTP Albania

Pyetësor

Ju lutem na tregoni se cilat produkte të OTP Bank Albania përdorni

(mund të zgjidhni më shumë se një produkt):