OTP Bank

Pyetësor

I nderuar klient,

Për të kuptuar nevojat e shqetësimet tuaja ne krijojmë sondazhe të rregullta, me qëllimin përmirësimin e vazhdueshëm. Ndaj ju ftojmë të plotësoni pyetësorin e mëposhtëm mbi cilësinë e shërbimit gjatë vizitës tuaj të fundit në degët tona.

Dega e vizituar e Bankës OTP Albania

2. Vlerësoni nga 0-10 atributet e mëposhtme të shërbimit në degën e vizituar, ku 0=shumë i pakënaqur dhe 10=shumë i kënaqur:

3. Ju lutemi na tregoni qëllimin kryesor të vizitës suaj në këtë degë:4. Cilat produkte të OTP Bank Albania përdorni

(mund të zgjidhni më shumë se një produkt):