OTP Bank

Përpunimi i të dhënave personale

Banka OTP Albania synon të sigurojë të dhëna të sakta dhe aktuale të publikuara në këtë faqe interneti dhe mban të drejtën të ndryshojë përmbajtjen e saj në çdo kohë dhe pa njoftim paraprak. Megjithatë, banka nuk mund të sigurojë plotësinë e të dhënave dhe se ato nuk do të ndryshohen nga palët e treta (në rast të ndërhyrjes ose virusit). Banka OTP Albania nuk mban përgjegjësi (direkt ose indirekt) për ndonjë vonesë, gabim ose mospërputhje në përmbajtjen e kësaj faqeje interneti ose përdorimin e saj, si dhe ndërprerjen ose mosdisponueshmërinë e shërbimit. Përmbajtja e faqes së internetit shërben për qëllime informative, prandaj është e nevojshme të konsultoheni me stafin e bankës përpara se të merrni/pranoni ndonjë vendim. Përmbajtja e faqes së internetit në gjuhën angleze gjithashtu shërben vetëm për qëllime informative dhe përmbledh në mënyrë informative përmbajtjen e faqes së internetit shqip, prandaj faqet e internetit mund të ndryshojnë. Ju lutemi, kontrolloni ofertën për produktet dhe shërbimet në një degë të bankës OTP Albania.

Banka OTP Albania nuk mban përgjegjësi për asnjë dëmtim indirekt dhe gjithashtu për humbjet që vijnë nga transaksionet e kryera në bazë të këtyre të dhënave, humbje fitimi, humbje biznesi, humbje që vijnë nga ndërprerja e shërbimeve, rritje të kostove të aksesit dhe përpunimit të të dhënave. Banka nuk mban përgjegjësi për elementë jashtë kontrollit të tij ose për ndonjë dëm që mund të ndodhë për shkak të mjedisit teknik të përdoruesit, veçanërisht harduerit, softuerit dhe pajisjeve të rrjetit (modemët, telefonat, …) dhe të gjitha mjetet e përdorura për të hyrë në uebsajtin ose përdorimin të shërbimit dhe/ose të dhënave. Banka OTP Albania nuk siguron dhe në asnjë rrethanë nuk mban përgjegjësi për përshtatshmërinë, pasojat, saktësinë, mungesën e gabimit, realitetin, monedhën, besueshmërinë dhe natyrën komerciale, cilësinë, saktësinë, vërtetësinë ose disponueshmërinë dhe aksesin e të dhënave në këtë faqe interneti.

Çdo përpjekje për ndryshim të paautorizuar, fshirje, dëmtim ose shkaktim të padobishmërisë së të dhënave në faqen e internetit, si dhe çdo përpjekje për akses të paautorizuar në çdo përmbajtje tjetër në sistemin e informacionit të Bankës OTP Albania është e dënueshme.

Çdo informacion i dhënë për një instrument financiar individual ose një grup instrumentesh financiare (aksione, çmimet e fondeve të investimeve, etj.) janë thjesht udhëzime, edhe kur ato përgatiten bazuar në burime të besueshme. Ky informacion gjithashtu nuk përfaqëson ofertën e Bankës OTP Albania për blerjen, shitjen ose porositjen e shërbimeve financiare (veçanërisht produkte bankare dhe sigurimesh) ose një kërkesë për një ofertë për blerje ose shitje të letrave me vlerë ose produkteve të tjera investimi.

Banka OTP Albania  nuk merr përgjegjësi për asnjë përdorim të informacionit nga kjo faqe interneti dhe pasojat që mund të rezultojnë prej tij, veçanërisht jo në rast të ndonjë vendimi apo veprimi, të kryer në bazë të këtij informacioni. Në përputhje me sa më sipër, ju dhe vetëm ju jeni përgjegjës për përdorimin e informacionit dhe gjithçka që rezulton prej tij. Është gjithashtu përgjegjësia juaj të kontrolloni të gjitha informacionet e marra në internet.

Çdo garanci nga Banka OTP Albania për përshtatshmërinë e shërbimit ose të dhënave për përmbushjen e qëllimeve të caktuara, të lidhura me përdorimin komercial, përjashtohet çdo kontratë e vlefshme, vlera e tregut ose përshtatshmëria. Jeni të njohur me faktin se përdorimi dhe interpretimi i informacionit kërkon njohuri specifike dhe të thelluara të tregjeve financiare. Nëse jeni të interesuar për ndonjë produkt ose shërbim të ofruar, ju lutemi drejtohuni te Banka OTP Albania për të gjithë informacionin mbi disponueshmërinë, kërkesat e kontratës, termat dhe kushtet dhe çmimet. Qasja në produktet dhe shërbimet në këtë faqe interneti mund të kufizohet vetëm për persona të caktuar ose vende individuale.

E drejta e autorit

Faqja e internetit është krijuar në përputhje me legjislacionin ekzistues për të drejtat e autorit, markat dhe pronësinë intelektuale në përgjithësi, në lidhje me formën (përzgjedhjen, planifikimin, paraqitjen e temave, mjetet për aksesimin e të dhënave, organizimin e të dhënave, etj.) dhe përmbajtjen (tekste, imazhe, etj.). Përmbajtja e kësaj faqe interneti është pronë ekskluzive e Bankës OTP Albania. Ju jeni të detyruar të mos i përdorni këto përmbajtje për qëllime të paligjshme dhe nuk do t’i lejoni të tjerët ta bëjnë këtë.

Si përjashtim, disa përmbajtje (tekste, imazhe) mund të jenë pronë e autorëve të tyre individualë.

Çdo riprodhim, përfaqësim, shpërndarje ose rishpërndarje e përmbajtjes nga kjo faqe interneti pjesërisht ose tërësisht në çdo media ose në çfarëdo mënyre (duke përfshirë, por jo kufizuar në cache dhe inkuadrim) ose çdo shitje, rishitje, përcjellje të përsëritur ose çdo veprim që mund ta bëjë këtë përmbajtja e disponueshme për palët e treta është e ndaluar. Nëse i shpërfillni këto kufizime, mund të jeni përgjegjës civil ose penal.

Hiperlidhjet

Banka OTP Albania nuk është përgjegjës për lidhjet me faqet e tjera të internetit dhe veçanërisht jo për përmbajtjen e faqeve të lidhura. SKB d.d. gjithashtu nuk është përgjegjës për lidhjet me lidhjet në këtë faqe interneti; nuk lejohet krijimi i lidhjeve të tilla pa lejen paraprake të qartë të SKB d.d.

Mbrojtja e të dhënave personale

Banka OTP Albania qëndron për standarde të larta në sigurinë e informacionit, privatësinë dhe transparencën. Të dhënat personale përpunohen në përputhje me legjislacionin ekzistues.