Paketa e pensionit

otp paketa e pensionit

Klientëve ju aplikohet komision mujor për paketën. Komisioni mbahet nga llogaria rrjedhëse çdo fund muaji.