L3030274-edited

Gjergji Harispapa

Gjergji Harispapa, Drejtor i Departamentit të Menaxhimit të Riskut