OTP Bank

Llogaria Escrow

Llogaria Escrow është një marrëveshje e hartuar sipas dispozitave kontraktuale, ndërmjet dy palëve, për të kryer një transaksion. Një palë e tretë e pavarur dhe e besuar (Banka) merr dhe jep fonde ose dokumente për llogari të dy palëve që kryejnë këtë transaksion ndërmjet tyre. Koha e lëvrimit të fondeve përcaktohet nga përmbushja e kushteve, për të cilat është rënë dakord paraprakisht ndërmjet dy palëve.

Përfitimet

Hapat për të hapur një llogari Escrow ndryshojnë në varësi të llojit të llogarisë dhe ligjeve në fuqi.