OTP Bank

Depozita me Afat

Depozita me afat është një marrëveshje e lidhur ndërmjet bankës dhe klientit biznes për një shumë dhe afat të përcaktuar. Kjo depozitë nuk I jep mundësinë klientit të tërheqë apo depozitojë brenda afatit të përcaktuar në kontratë pa prishur këtë marrëveshje. Megjithatë, klienti është i lire të tërheqë fondet nga llogaria, duke hequr dorë nga interesi i përcaktuar në kontratë.

 

Përfitimet

  • Përfitimet Depozitë kursimi e cila ofrohet në afatet e rëna dakort mes jush dhe bankës
  • Shuma minimale për çeljen e depozitës është 50,000 Lek ose 500 njësi në Monedhë të Huaj
  • Depozita ofrohet në afatet 1, 3, 6, 12, 24 dhe 36 muaj.
  • Këto afate janë të vlefshme për 5 monedha Lek, Euro, Usd, CHF, GBP
  • Interesi i Depozitave me Afat paguhet ne daten e maturimit
  • Terheqja e fondeve ne çdo moment ka penalitet/ humbet interesi i diteve te muajit ne te cilin po behet mbyllja. Interesat e muajve te tjere përfitohen.

Depozitat e klientëve individë, tregtarë dhe shoqëri tregtare në OTP Bank sigurohen deri në shumën

Dokumentacioni

  • Pasaportë ose Kartë Identiteti