OTP Bank

Direct Debit

Përfitimet nga Debitimi Direkt

  • Pagesa mund të kryhet automatikisht nga llogaria juaj, pa qenë e nevojshme që ju të jeni i pranishëm në degë.
  • Shërbimi është falas

Ju mund të kryeni pagesën mujore të faturës së:

  • OSHEE
  • One Albania 
  • Vodafone

Më shumë mbi Debitimin Direkt

  • Afati – Ky shërbim fillon dhe mbaron me autorizimin dhe revokimin me shkrim të autorizimit nga ana e klientit.
  • Pagesat kryhen një herë në muaj dhe datën e pagesës e përcakton banka.
  • Klienti mund të urdhërojë më shumë se një pagesë me Debitim Direkt nga e njëjta llogari.
  • Ju duhet të autorizoni Bankën për të aktivizuar shërbimin e Debitimit Direkt