OTP Bank

Ekspres

Kjo kredi ju mundëson të mirat në vijim dhe më tepër; Aparate elektrike dhe elektronike, Mobilje për shtëpinë tuaj, Pajisje për ajër të kondicionuar, Kompjuter personal, Financimin e pushimet tuaja, Studimet e fëmijëve, etj.

Kush mund të marrë kredi

Kredia Konsumatore Ekspres është e vlefshme për të gjithë rezidentët ose jo-rezidentët me qendrim të lejuar dhe punësim në Shqipëri, të punësuarit e përhershëm ose të përkohshëm në kompani, detarët, sipërmarrësit (të cilët operojnë të paktën prej një viti) si edhe për klientët me të ardhura të tjera të verifikueshme.

Përfitimet

 • Proces i shpejtë;
 • Me pak dokumentacion të nevojshëm;
 • Nuk nevojitet kolateral;
 • Financim i menjëhershëm;
 • Nëse keni pagën në OTP Bank Albania ka më shumë lehtësira.

*Mënyra e Ripagesës: principali dhe interesi paguhen me këste të barabarta mujore.

*Penalitete: në rast vonesash në pagesën e kësteve, banka aplikon një penalitet vonese, bazuar në Kushtet e Punës në fuqi.

*Pagesa e Parakohshme: banka pranon pagesa të pjesshme apo totale përpara maturimit të kredisë.

 

Dokumentacioni i kërkuar

Për të aplikuar mjafton të paraqiteni te Bankieri juaj Personal me dokumentat e mëposhtme:

 • Deklaratë të ardhurash;
 • Kartë Identiteti ose Pasaportë, dhe certifikatë familjare.

Kushtet (për klientët pagamarrës në OTP Bank)

 • Shumë financimi deri në 2,000,000 Lekë.
 • Afat shlyerje deri në 7 vjet.
 • Këste mujore të pandryshueshme për të gjithë kohëzgjatjen e kredisë.
 • Interes fiks për kohëzgjatje fikse të kredisë :
Kohëzgjatja Pagamarrës në OTP bank Pagamarrës në banka të tjera 1. Të ardhura nga biznesi (jo pagamarrës)
2. Të tjerë (me kontribute shoqërore të rregullta)
Fikse për 3 vitet e para 8% 9% 10%
Më pas  B.TH 12M + 8%
(min. 9%)
 B.TH 12M + 9%
(min. 10%)
 B.TH 12M + 10%
(min. 11%)

*Normat e interesit të mësipërme aplikohen për të gjithë klientët me të ardhura të rregullta nga paga apo qeraja. Për klientët jo me të ardhura fikse, do i aplikohet normë interesi 1.0% më e lartë se normat e mësipërme.

 • Kjo kredi ofrohet vetëm në monedhën LEK.

 

Këtu mund të shkarkoni informacionin parakontraktual për Kredinë Ekspres pa garantor.

Këtu mund të shkarkoni informacionin parakontraktual për Kredinë Ekspres me garantor.

Dokumentacioni i kërkuar

Për të aplikuar mjafton të paraqiteni te Bankieri juaj Personal me dokumentat e mëposhtme:

 • Deklaratë të ardhurash;
 • Kartë Identiteti ose Pasaportë, dhe certifikatë familjare.

Kushtet (për klientët pagamarrës në OTP Bank)

 • Shumë financimi deri në 2,000,000 Lekë.
 • Afat shlyerje deri në 7 vjet.
 • Këste mujore të pandryshueshme për të gjithë kohëzgjatjen e kredisë.
 • Interes fiks për kohëzgjatje fikse të kredisë :
Kohëzgjatja Pagamarrës në OTP bank Pagamarrës në banka të tjera 1. Të ardhura nga biznesi (jo pagamarrës)
2. Të tjerë (me kontribute shoqërore të rregullta)
Fikse për 3 vitet e para 8% 9% 10%
Më pas B.TH 12M + 8%
(min. 9%)
 B.TH 12M + 9%
(min. 10%)
B.TH 12M + 10%
(min. 11%)

*Normat e interesit të mësipërme aplikohen për të gjithë klientët me të ardhura të rregullta nga paga apo qeraja. Për klientët jo me të ardhura fikse, do i aplikohet normë interesi 1.0% më e lartë se normat e mësipërme.

 • Kjo kredi ofrohet vetëm në monedhën LEK.