OTP Bank

Ekspres

Kjo kredi ju mundëson të mirat në vijim dhe më tepër; Aparate elektrike dhe elektronike, Mobilje për shtëpinë tuaj, Pajisje për ajër të kondicionuar, Kompjuter personal, Financimin e pushimet tuaja, Studimet e fëmijëve, etj.

Kush mund të marrë kredi

Kredia Konsumatore Ekspres është e vlefshme për të gjithë rezidentët ose jo-rezidentët me qendrim të lejuar dhe punësim në Shqipëri, të punësuarit e përhershëm ose të përkohshëm në kompani, detarët, sipërmarrësit (të cilët operojnë të paktën prej një viti) si edhe për klientët me të ardhura të tjera të verifikueshme.

Përfitimet

 • Proces i shpejtë;
 • Me pak dokumentacion të nevojshëm;
 • Nuk nevojitet kolateral;
 • Financim i menjëhershëm;
 • Nëse keni pagën në OTP Bank Albania ka më shumë lehtësira.

*Mënyra e Ripagesës: principali dhe interesi paguhen me këste të barabarta mujore.

*Penalitete: në rast vonesash në pagesën e kësteve, banka aplikon një penalitet vonese, bazuar në Kushtet e Punës në fuqi.

*Pagesa e Parakohshme: banka pranon pagesa të pjesshme apo totale përpara maturimit të kredisë.


Kliko monedhën që dëshiron:

Lek Euro

Kësti Mujor - periudha e parë
-
Kësti Mujor - periudha e mbetur
-
Shuma e kredisë
-
Shuma për t'u paguar
-
Afati
-
Norma fikse e interesit - periudha e parë
%
Norma variabël e interesit - periudha e mbetur
%

Dokumentacioni i kërkuar

Për të aplikuar mjafton të paraqiteni te Bankieri juaj Personal me dokumentat e mëposhtme:

 • Deklaratë të ardhurash;
 • Kartë Identiteti ose Pasaportë, dhe certifikatë familjare.

Kushtet (për klientët pagamarrës në OTP Bank)

 • Shumë financimi deri në 2,000,000 Lekë.
 • Afat shlyerje deri në 7 vjet.
 • Këste mujore të pandryshueshme për të gjithë kohëzgjatjen e kredisë.
 • Interes fiks për kohëzgjatje fikse të kredisë :
Kohëzgjatja Pagamarrës në OTP bank Pagamarrës në banka të tjera 1. Të ardhura nga biznesi (jo pagamarrës)
2. Të tjerë (me kontribute shoqërore të rregullta)
Fikse për 3 vitet e para 8% 9% 10%
Më pas  B.TH 12M + 8%
(min. 9%)
 B.TH 12M + 9%
(min. 10%)
 B.TH 12M + 10%
(min. 11%)

*Normat e interesit të mësipërme aplikohen për të gjithë klientët me të ardhura të rregullta nga paga apo qeraja. Për klientët jo me të ardhura fikse, do i aplikohet normë interesi 1.0% më e lartë se normat e mësipërme.

 • Kjo kredi ofrohet vetëm në monedhën LEK.

 

Këtu mund të shkarkoni informacionin parakontraktual për Kredinë Ekspres pa garantor.

Këtu mund të shkarkoni informacionin parakontraktual për Kredinë Ekspres me garantor.

Apliko tani duke ndjekur hapat më poshtë: