OTP Bank

Kredi për Rikonstruksion

Kredia për Rikonstruksion mund të përdoret për restaurimin e plotë të një apartamenti për qëllime rezidenciale, apo dyqani/apartamenti për qëllime qiradhënie.

Kush mund të marrë kredi

Kredia për rikonstruksion është e vlefshme për të gjithë rezidentët në Shqipëri, të punësuarit e përhershëm ose të përkohshëm në kompani, detarët, sipërmarrësit (të cilët operojnë të paktën prej një viti) si edhe për klientët me të ardhura të tjera të verifikueshme.

Përfitimet

 • Këshillim profesional mbi tregun e pasurive të patundshme.
 • Orientim drejt investimit më të mirë për ju.
 • Përshtatje e kredisë sipas situatës suaj financiare.
 • Proces i shpejtë dhe i thjeshtë.
 • Nëse keni pagën në OTP Bank Albania ka më shumë përfitime.

*Mënyra e Ripagesës: principali dhe interesi paguhen me këste të barabarta mujore.

*Penalitete: në rast vonesash në pagesën e kësteve, banka aplikon një penalitet vonese, bazuar në Kushtet e Punës në fuqi.

*Pagesa e Parakohshme: banka pranon pagesa të pjesshme apo totale përpara maturimit të kredisë.


Kliko monedhën që dëshiron:

Lek Euro

Kësti Mujor - periudha e parë
-
Kësti Mujor - periudha e mbetur
-
Shuma e kredisë
-
Shuma për t'u paguar
-
Afati
-
Norma fikse e interesit - periudha e parë
%
Norma variabël e interesit - periudha e mbetur
%

Dokumentat e mëposhtme kërkohen për huamarrësin kryesor dhe për bashkë-huamarrësin.

Dokumentat e kërkuara

 • Vërtetim i të ardhurave (nga paga, nga qiraja, apo të dyja) ;
 • Dokumenta Identifikimi (ID apo Pasaportë) ;
 • Dokumenta të kolateralit.

Siguri Kredie

 • Hipotekë pasuri e paluajtshme me mbulim 125% të vlerës së kredisë në rastin e rikonstruksionit të një apartamenti për qëllime rezidenciale dhe 143% për rikonstruksion apartament/dyqan/njësi për qëllime qiradhënie.
 • Depozitë me mbulim 110% të vlerës së kredisë.
 • Kërkohet bashkë-huamarrës.
 • Sigurim Jete në masën 100% të kredisë dhe sigurim prone në masën 110% të kredisë.

Kushtet

 • Shuma maksimale: deri në 100,000 Euro
 • Afati: deri në 15 vjet
 • Monedha: LEK, EURO
 • Normat e Interesit*:

LEK: 2.9% fiks për vitin e parë;
LEK: 3.7% fiks për 2 vitet e para;
EUR: 1.9% fiks për vitin e parë;

MË PAS
Të ardhura nga paga/qiraja: B.TH 12M+1.65% (min.4.15%) / Euribor 12M+3.4%(min. 4.65%)
Të ardhura të tjera : B.TH 12M+1.85% (min. 4.35%) / Euribor 12M+3.6%(min. 4.85%)

Banka rezervon të drejtën të kërkojë dokumenta shtesë nëse e gjykon të nevojshme.

 

Këtu mund të shkarkoni informacionin parakontraktual për kredinë për rikonstruksion shtëpie.