OTP Bank

Rikonstruksion Shtëpie

Kredia për rikonstruksion shtëpie mund të përdoret për restaurimin e plotë të një apartamenti ose banese, lyerje, blerjen e mobilieve, riparimin e çdo residence prospektive, një dyshemeje apo papafingo të re.

Kush mund të marrë kredi

Kredia për rikonstruksion është e vlefshme për të gjithë rezidentët ose jo-rezidentët me qendrim të lejuar dhe punësim në Shqipëri, të punësuarit e përhershëm ose të përkohshëm në kompani, detarët, pensionistët, sipërmarrësit (të cilët operojnë të paktën prej një viti) si edhe për klientët me të ardhura të tjera të verifikueshme.

Përfitimet

 • Këshillim profesional mbi tregun e pasurive të patundshme.
 • Orientim drejt investimit më të mirë për ju.
 • Përshtatje e kredisë sipas situatës suaj financiare.
 • Procesim i shpejtë dhe i thjeshtë.
 • Nëse keni pagën në OTP Bank ka më shumë përfitime.

*Mënyra e Ripagesës: principali dhe interesi paguhen me këste të barabarta mujore.

*Penalitete: në rast vonesash në pagesën e kësteve, banka aplikon një penalitet vonese, bazuar në Kushtet e Punës në fuqi.

*Pagesa e Parakohshme: banka pranon pagesa të pjesshme apo totale përpara maturimit të kredisë.

 

Dokumentat e mëposhtme kërkohen për huamarrësin kryesor dhe për bashkë-huamarrësin.

Dokumentat e kërkuara

 • Vërtetim i të ardhurave (nga paga, nga qiraja, apo të dyja) ;
 • Dokumenta Identifikimi (ID apo Pasaportë) ;
 • Dokumenta të kolateralit.

Siguri Kredie

 • Hipotekë pasuri e paluajtshme me mbulim 130% të vlerës së kredisë.
 • Depozitë me mbulim 110% të vlerës së kredisë.
 • Kërkohet bashkë-huamarrës.
 • Sigurim Jete dhe Prone në masën 110% të kredisë.

Kushtet

 • Shuma maksimale: deri në 300,000 Euro
 • Afati: deri në 10 vjet
 • Monedha: LEK, EURO, USD
 • Normat e Interesit*:

LEK: 2.4% fiks për vitin e parë; Vitet e tjera Bono Thesari + 1.50%, Min 4.0%;
LEK: 3.5% fiks për 2 vitet e para; Vitet e tjera Bono Thesari + 1.50%, Min 4.0%;
LEK: 4.0% fiks 3 vitet e para; Vitet e tjera Bono Thesari + 1.50%, Min 4.0%;
EUR: 1.4% fiks për vitin e parë; Vitet e tjera Libor(EUR) + 3.75%, Min 4.0%;
EUR: 2.5% fiks për 2 vitet e para; Vitet e tjera Libor(EUR) + 3.75%, Min 4.0%;
EUR: 3.0% për 3 vitet e para; Vitet e tjera Libor(EUR) + 3.75%, Min 4.0%;
EUR: 3.75% për 5 vitet e para; Vitet e tjera Libor(EUR) + 3.75%, Min 4.0%;
USD: 7.5% fiks për vitin e parë; Vitet e tjera Libor(USD) + 4.5%, Min 7.5%;

Banka rezervon të drejtën të kërkojë dokumenta shtesë nëse e gjykon të nevojshme.

 

Këtu mund të shkarkoni informacionin parakontraktual për kredinë për rikonstruksion shtëpie.

Dokumentat e mëposhtme kërkohen për huamarrësin kryesor dhe për bashkë-huamarrësin.

Dokumentat e kërkuara

 • Vërtetim i të ardhurave (nga paga, nga qiraja, apo të dyja) ;
 • Dokumenta Identifikimi (ID apo Pasaportë) ;
 • Dokumenta të kolateralit.

Siguri Kredie

 • Hipotekë pasuri e paluajtshme me mbulim 130% të vlerës së kredisë.
 • Depozitë me mbulim 110% të vlerës së kredisë.
 • Kërkohet bashkë-huamarrës.
 • Sigurim Jete dhe Prone në masën 110% të kredisë.

Kushtet

 • Shuma maksimale: deri në 300,000 Euro
 • Afati: deri në 10 vjet
 • Monedha: LEK, EURO, USD
 • Normat e Interesit*:

LEK: 2.4% fiks për vitin e parë; Vitet e tjera Bono Thesari + 1.50%, Min 4.0%;
LEK: 3.5% fiks për 2 vitet e para; Vitet e tjera Bono Thesari + 1.50%, Min 4.0%;
LEK: 4.0% fiks 3 vitet e para; Vitet e tjera Bono Thesari + 1.50%, Min 4.0%;
EUR: 1.4% fiks për vitin e parë; Vitet e tjera Libor(EUR) + 3.75%, Min 4.0%;
EUR: 2.5% fiks për 2 vitet e para; Vitet e tjera Libor(EUR) + 3.75%, Min 4.0%;
EUR: 3.0% për 3 vitet e para; Vitet e tjera Libor(EUR) + 3.75%, Min 4.0%;
EUR: 3.75% për 5 vitet e para; Vitet e tjera Libor(EUR) + 3.75%, Min 4.0%;
USD: 7.5% fiks për vitin e parë; Vitet e tjera Libor(USD) + 4.5%, Min 7.5%;

Banka rezervon të drejtën të kërkojë dokumenta shtesë nëse e gjykon të nevojshme.

This site is registered on wpml.org as a development site.