OTP Bank

Kredia për Shtëpi

Me kredinë për shtëpi, ti do të përfitosh normat më të favorshme të interesit për të gjithë klientët pagamarrës të OTP Bank Albania. Nëse nuk e merr pagën te ne, mund ta kalosh.

Transfero kredinë ekzistuese me 0% komision disbursimi, e vlefshme për të gjithë pagamarrësit.

Ka akoma për ty... Ti do të përfitosh deri në 20% ulje në elektroshtëpiake dhe mobilim për shtëpinë tënde në partnerët tanë Globe, Mudo Concept dhe Ozone Electronics.

Kjo ofertë është e vlefshme deri më 31 maj 2024.

Kush mund të marrë kredi

Kredia për shtëpi është e vlefshme për të gjithë rezidentët në Shqipëri, të punësuarit e përhershëm ose të përkohshëm, detarët, sipërmarrësit (të cilët operojnë të paktën prej një viti) si dhe për klientët me të ardhura të tjera të verifikueshme.

Përfitimet dhe kushtet

 • 1.9% normë interesi fikse për vitin e parë në Euro
 • 3.6% normë interesi fikse për 2 vjet në Lek
 • Financim deri në 90%
 • Shuma maksimale 300,000 Euro
 • Kohëzgjatje 30 vjet

 

Siguri Kredie

 • Hipotekë pasuri e paluajtshme me mbulim 125% të vlerës së kredisë.
 • Depozitë me mbulim 110% të vlerës së kredisë.
 • Kërkohet bashkë-huamarrës.
 • Sigurim Jete në masën 100% të kredisë dhe sigurim prone në masën 110% të kredisë.

 


Kliko monedhën që dëshiron:

Lek Euro

Kësti Mujor - periudha e parë
-
Kësti Mujor - periudha e mbetur
-
Shuma e kredisë
-
Shuma për t'u paguar
-
Afati
-
Norma fikse e interesit - periudha e parë
%
Norma variabël e interesit - periudha e mbetur
%

Dokumentat e kërkuara

 • Vërtetim i të ardhurave (nga paga, nga qiraja, apo të dyja) ;
 • Dokumenta Identifikimi (ID apo Pasaportë) ;
 • Dokumenta të kolateralit.

*Banka rezervon të drejtën të kërkojë dokumenta shtesë nëse e gjykon të nevojshme.

Këtu mund të shkarkoni informacionin parakontraktual për kredinë për blerje dhe ndërtim shtëpie.

Apliko tani duke ndjekur hapat më poshtë: