OTP Bank

Agro Mini

Agro Mini, kredi afatshkurtër që ofrohet për financim të ushtrimit të aktivitetit bujqësor; dhe Agro Kredi, kredi afatgjatë që ofrohet për financim blerje pajisjesh bujqësore dhe investime në sera, stalla etj.

Kush mund të marrë kredi

Kredia Konsumatore Universal është e vlefshme për të gjithë rezidentët ose jo-rezidentët me qendrim të lejuar dhe punësim në Shqipëri, të punësuarit e përhershëm ose të përkohshëm në kompani, detarët, pensionistët, sipërmarrësit (të cilët operojnë të paktën prej një viti) si edhe për klientët me të ardhura të tjera të verifikueshme.

Përfitimet

 • Mundësi shumë e mirë për ju si fermer apo investitor, me qëllim zhvillimin dhe zgjerimin e aktivitetit tuaj agrar.
 • Mundësi për të ripaguar kredinë me këste të çrregullta duke u bazuar në ciklin e prodhimit.
 • Nuk kërkohet kolateral për Agro Mini; ndërkohë që duke ofruar tokën bujqësore si kolateral, fermerët mund të përfitojnë një shumë më të madhe kredie.
 • Lehtësira në dokumentacionin e kërkuar: nuk është e detyrueshme paraqitja e licenses së fermerit.

 

Dokumentacioni i kërkuar

Për të aplikuar mjafton të paraqiteni tek Bankieri juaj Personal me dokumentat e mëposhtme:

 • Dokumenta indentifikimi (pasaportë, kartë identiteti). Certifikatë Familjare. Licensë (nese ka).
 • Certifikatë pronësie për tokën, fermën ose serën.
 • Konfirmim i komunës për numrin e gjësë së gjallë në pronësi dhe/ose konfirmim nga komuna për tokën e mbjellë.

 

Kushtet

 • Shuma minimale: 50,000 Lekë.
 • Shuma maksimale: 1, 000,000 Lekë.
 • Monedha: LEK
 • Afati: kohëzgjatja maksimale është 84 muaj.
 • Interes i ndryshueshëm në varësi të kohëzgjatjes së kredisë :
  • 0 deri në 1 vjet: Norma e interesit 5.5%
  • 1 deri në 2 vjet: Norma e interesit 6.5%
  • 2 deri në 3 vjet: Norma e interesit 7.5%
  • 3 deri në 5 vjet: Norma e interesit 8.5%
  • 5 deri në 7 vjet: Norma e interesit 9.0%
 • Mënyra e Ripagesës: Bazuar në ciklin e prodhimit, kjo kredi mund të ri-paguhet me këste jo të rregullta.
 • Pagesa të Parakohshme: banka pranon shlyerje të pjesshme ose të plotë të kredisë përpara afatit të maturimit bazuar në Kushtet e Punës në fuqi.
 • Kolaterali: Nuk kërkohet kolateral dhe as sigurim jete.

Për të aplikuar mjafton të paraqiteni tek Bankieri juaj Personal me dokumentat e mëposhtme:

 • Dokumenta Identifikimi (pasaportë, kartë identiteti).
 • Certifikatë Familjare.
 • Licensë (nëse ka).
 • Certifikatë pronësie për tokën, fermën ose serën.
 • Konfirmim i komunës për numrin e gjësë së gjallë në pronësi dhe/ose konfirmim nga komuna për tokën e mbjellë.
 • Mënyra e Ripagesës: Bazuar në ciklin e prodhimit, kjo kredi mund të ri-paguhet me këste jo të rregullta.
 • Pagesa të Parakohshme: Banka pranon shlyerje të pjesëshme ose të plotë të kredisë përpara afatit të maturimit bazuar në Kushtet e Punës në fuqi.
 • Kolaterali: Nuk kërkohet kolateral dhe as sigurim jete.