OTP Bank

Agro loan

Agro Mini, kredi afatshkurtër që ofrohet për financim të ushtrimit të aktivitetit bujqësor; dhe Agro Kredi, kredi afatgjatë që ofrohet për financim blerje pajisjesh bujqësore dhe investime në sera, stalla etj.

Kush mund të marrë kredi

Kredia Konsumatore Universal është e vlefshme për të gjithë rezidentët ose jo-rezidentët me qendrim të lejuar dhe punësim në Shqipëri, të punësuarit e përhershëm ose të përkohshëm në kompani, detarët, pensionistët, sipërmarrësit (të cilët operojnë të paktën prej një viti) si edhe për klientët me të ardhura të tjera të verifikueshme.

Përfitimet

 • Mundësi shumë e mirë për ju si fermer apo investitor, me qëllim zhvillimin dhe zgjerimin e aktivitetit tuaj agrar.
 • Mundësi për të ripaguar kredinë me këste të çrregullta duke u bazuar në ciklin e prodhimit.
 • Nuk kërkohet kolateral për Agro Mini; ndërkohë që duke ofruar tokën bujqësore si kolateral, fermerët mund të përfitojnë një shumë më të madhe kredie.
 • Lehtësira në dokumentacionin e kërkuar: nuk është e detyrueshme paraqitja e licenses së fermerit.

 

Dokumentacioni i kërkuar

Për të aplikuar mjafton të paraqiteni tek Bankieri juaj Personal me dokumentat e mëposhtme:

 • Dokumenta indentifikimi (pasaportë, kartë identiteti). Certifikatë Familjare. Licensë (nese ka).
 • Certifikatë pronësie për tokën, fermën ose serën.
 • Konfirmim i komunës për numrin e gjësë së gjallë në pronësi dhe/ose konfirmim nga komuna për tokën e mbjellë.
 • Nëse kredia do të përdoret për investime, kërkohet një Plan Investimi (i thjeshtë).
 • Dokumenta të rifreskuara të pronës që do të ofrohet si kolateral (toka bujqësore, sera ose ferma.

 

Kushtet

 

 • Shuma minimale: 1,000,000 Lek.
 • Shuma maksimale: 2,000,000 Lek. Financim deri në 70% të vlerës së investimit.
 • Monedha: kjo kredi ofrohet në monedhat LEK dhe EUR.
 • Afati: afati minimal i shlyerjes është 6 deri në 84 muaj.
 • Norma e Interesit: LEK: B.TH + 4.5% (min 8.5%); EUR: Lib. + 9% .
 • Mënyra e Ripagesës: Bazuar në ciklin e prodhimit, kjo kredi mund të ri-paguhet me këste të çrregullta
 • Pagesa të Parakohshme: banka pranon shlyerje të pjesëshme/plota të kredisëpërpara afatit të maturimit bazuar në Kushtet e Punës në fuqi.
 • Kolaterali: Toka bujqësore kërkohet si kolateral. Gjithashtu, për shumat mbi 1,000,000 Lek kërkohet sigurim jete.
 • Sigurime: Kërkohet sigurimi i pronës në rastin e Kredisë Agro në masën 110% për ekspozimet mbi 1,000,000 Lekë si dhe sigurim jete deri në masën 100% për ekspozimet mbi 2,000,000 Lekë.

Dokumentacioni i kërkuar

Për të aplikuar mjafton të paraqiteni tek Bankieri juaj Personal me dokumentat e mëposhtme:

Agro Mini

 • Dokumenta indentifikimi (pasaportë, kartë identiteti). Certifikatë Familjare. Licensë (nese ka).
 • Certifikatë pronësie për tokën, fermën ose serën.
 • Konfirmim i komunës për numrin e gjësë së gjallë në pronësi dhe/ose konfirmim nga komuna për tokën e mbjellë.

Agro Kredi

Përvec dokumentave të mësipërme, për kredinë Agro, kërkohen:

 • Nëse kredia do të përdoret për investime, kërkohet një Plan Investimi (i thjeshtë).
 • Dokumenta të rifreskuara të pronës që do të ofrohet si kolateral (toka bujqësore, sera ose ferma.

Kushtet

Agro Mini

 • Shuma minimale: 50,000 Lek
 • Shuma maksimale: 1,000,000 Lek
 • Monedha: LEK
 • Afati: kohëzgjatja maksimale është 84 muaj.
 • Interes i ndryshueshëm në varësi të kohëzgjatjes së kredisë :

0 deri në 1 vjet: Norma e interesit 5.5%
1 deri në 2 vjet: Norma e interesit 6.5%
2 deri në 3 vjet: Norma e interesit 7.5%
3 deri në 5 vjet: Norma e interesit 8.5%
5 deri në 7 vjet: Norma e interesit 9.0%

 • Mënyra e Ripagesës: Bazuar në ciklin e prodhimit, kjo kredi mund të ri-paguhet me këste jo të rregullta.
 • Pagesa të Parakohshme: banka pranon shlyerje të pjesshme ose të plotë të kredisë përpara afatit të maturimit bazuar në Kushtet e Punës në fuqi.
 • Kolaterali: Nuk kërkohet kolateral dhe as sigurim jete.

Agro Kredi

 • Shuma minimale: 1,000,000 Lek.
 • Shuma maksimale: 2,000,000 Lek. Financim deri në 70% të vlerës së investimit.
 • Monedha: kjo kredi ofrohet në monedhat LEK dhe EUR.
 • Afati: afati minimal i shlyerjes është 6 deri në 84 muaj.
 • Norma e Interesit: LEK: B.TH + 4.5% (min 8.5%); EUR: Lib. + 9% .
 • Mënyra e Ripagesës: Bazuar në ciklin e prodhimit, kjo kredi mund të ri-paguhet me këste të çrregullta
 • Pagesa të Parakohshme: banka pranon shlyerje të pjesëshme/plota të kredisëpërpara afatit të maturimit bazuar në Kushtet e Punës në fuqi.
 • Kolaterali: Toka bujqësore kërkohet si kolateral. Gjithashtu, për shumat mbi 1,000,000 Lek kërkohet sigurim jete.
 • Sigurime: Kërkohet sigurimi i pronës në rastin e Kredisë Agro në masën 110% për ekspozimet mbi 1,000,000 Lekë si dhe sigurim jete deri në masën 100% për ekspozimet mbi 2,000,000 Lekë.