OTP Bank

Depozita Happy Kid

Përfituesit e Depozitës Happy Kid

(Info mungon)

Përfitimet

 • Shuma minimale e kërkuar: 1,000 ALL, 10 EURO, 10 USD
 • Shuma maksimale: 1,000,000 ALL, 10.000 EURO, 10.000 USD
 • Afati maksimal i kësaj depozite është kur mbajtësi i saj të mbushë moshën 14 vjeç. Afati i maturimit varion në varësi të moshës së titullarit në momentin e hapjes së kësaj depozite nga prindërit ose përfaqësuesit ligjorë.
 • Monedha: LEK, EURO dhe USD
 • Interesi i përfituar kreditohet në llogarinë e klientit në fund të çdo viti.

 

Dokumentacioni i kërkuar

 • Pasaportë ose certifikatë personale e fëmijës (ose certifikatë lindje kur depozita hapet për një të porsalindur)
 • Pasaportë, ose kartë identiteti e prindit

Dokument shtesë i kërkuar në rast të përfaquesit ligjor (jo prindërve):

 • Vërtetim nga Gjykata e Rrethit për marrjen e kujdestarisë mbi fëmijën

Depozitat e klientëve individë në OTP Bank sigurohen deri në shumën 2,500,000 Lekë (dymilionepesëqindmijë) nga Agjencia e Sigurimit të Depozitave – http://asd.gov.al.

Dokumentacioni i kërkuar

 • Pasaportë ose certifikatë personale e fëmijës (ose certifikatë lindje kur depozita hapet për një të porsalindur)
 • Pasaportë, ose kartë identiteti e prindit

Dokument shtesë i kërkuar në rast të përfaquesit ligjor (jo prindërve):

 • Vërtetim nga Gjykata e Rrethit për marrjen e kujdestarisë mbi fëmijën

Depozitat e klientëve individë në OTP Bank sigurohen deri në shumën 2,500,000 Lekë (dymilionepesëqindmijë) nga Agjencia e Sigurimit të Depozitave – http://asd.gov.al.

This site is registered on wpml.org as a development site.