OTP Bank

Depozita Horizont

Përfituesit e Depozitës Horizont

Përfitimet

  • Interesa 2.45% pёr depozitё 5 vjeҫare 3.2% pёr depozitё 7 vjeҫare
  • Kjo depozitë ofrohet në monedhën Lekë
  • Shuma minimale: 100,000 Lekë
  • Shuma maksimale: Klienti është i lirë të depozitojë shumën që dëshiron në momentin e hapjes së depozitës
  • Maturimi: 5 dhe 7 vjet
  • Interesi i përfituar kreditohet në llogarinë tuaj çdo vit
  • Kjo depozitë ofron mundësinë e rinovimit automatik
  • Banka ju ofron mundësinë e tërheqjes së fondeve tuaja në çdo moment që dëshironi*

Dokumentacioni i kërkuar

Dokumentat qe kërkohën për çeljen e një depozite Horizont me normë të përshkallëzuar interesi:

  • Pasaportë ose Kartë Identiteti

Më shumë mbi Depozitën Horizont

  • Ju mund të mbyllni depozitën para afatit të maturimit, por në këtë rast ju nuk do të përfitoni interesin e akumuluar gjatë vitit aktual dhe interesin e vitit të mëparshëm.

Depozitat e klientëve individë, tregtarë dhe shoqëri tregtare në OTP Bank sigurohen deri në shumën 2,500,000 Lekë (dymilionepesëqindmijë) nga Agjencia e Sigurimit të Depozitave – http://asd.gov.al